Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl

KOSZT UDZIAŁU 1 OSOBY

1490 + 23% do 1 marca 2024 r.

1690 + 23% po 1 marca 2024 r.

Wiele instytucji finansowych bardzo mocno akcentuje swoje strategie i ich zgodność z ESG. Porozumienie Paryskie wyznaczyło bankom szczególną rolę i bardzo mocno się akcentuje szczególną rolę banków w finansowaniu transformacji gospodarki, na którą jest potrzeby kapitał. Nowe zasady to na pewno ogromny wysiłek aby się do nich dostosować, ale to też możliwość wykorzystania przewagi konkurencyjnej, jaką daje zielona transformacja. Warto wspomnieć o klientach banków i ich pracownikach – ich wartości i wybory nie są bez znaczenia. Oni też podejmują decyzje – pracownicy na rynku pracy i inwestorzy decydujący o swoich inwestycjach – o tym jak i w jakich podmiotach lokować swoje oszczędności. Wdrożenie nowych wymogów w zakresie ESG będzie koniecznie na różnych szczeblach organizacji instytucji finansowych, zdefiniowanie nowych ryzyk będzie wymagało organizacji i umiejscowienia zarządzania nimi, raportowania i monitorowania. Poza kwestiami organizacji ram zarządzania ryzykiem w tym roli zarządu, rady nadzorczej i wzajemnych interakcji między komitetami, kontroli wewnętrznej, omówione zostaną nowe definicje ryzyk i wpływ zmian przepisów na różne szczeble organizacji podmiotu. Podkreślona zostanie też kluczowa rola rozwoju nowych kompetencji pracowników oraz uwzględnienie kwestii ESG w polityce wynagradzania. W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają też z praktycznymi aspektami wdrażania ESG w instytucji finansowej

Grupa docelowa;

 • pracownicy działów zgodności,
 • pracownicy audytu wewnętrznego,
 • pracownicy działów ESG banków, TFI, TU,
 • prawnicy, audytorzy
 • każdy zainteresowany tym, co znaczy ESG w instytucji finansowej

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  Adres e-mail

  UCZESTNIK:

  Imię i nazwisko

  Stanowisko

  Departament / Dział

  Firma

  Telefon

  Adres e-mail

  DODAJ UCZESTNIKA:

  OSOBA ZGŁASZAJĄCA:

  Ta sama co uczestnikInna

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres e-mail

  Poproszę o fakturę w wersji:

  ElektronicznaPapierowa

  Moje dodatkowe uwagi:

  Dane do faktury:

  Firma

  Adres

  Kod pocztowy

  Miasto

  NIP

  Aby wysłać zgłoszenie należy wyrazić odpowiednie zgody:  POLA OZNACZONE * SĄ POLAMI OBOWIĄZKOWYMI

  WARUNKI UCZESTNICTWA:

  1. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia na adres email podany w formularzu lub na adres: info@prestigeconferences.pl przed rozpoczęciem szkolenia/konferencji
  2. Opłata obejmuje udział w szkoleniu/konferencji.
  3.Po otrzymaniu wypełnionego formularza zostanie przesłane do Państwa potwierdzenie udziału w szkoleniu /konferencji , płatność na podstawie faktury vat .
  4. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej (e-mail na adres: info@prestigeconferences.pl) i potwierdzenia przez organizatora.
  5. W przypadku rezygnacji po wysłaniu formularza ale w terminie dłuższym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia/konferencji zostaną Państwo obciążeni opłatą administracyjną w wysokości 500 zł + vat.
  6. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia/konferencji zostaną Państwo obciążeni pełnymi kosztami uczestnictwa.
  7. Brak udziału w szkoleniu/konferencji i brak rezygnacji powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
  8. W każdym momencie maja Państwo możliwość wyznaczenia innej osoby w miejsce już zgłoszonej.
  9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie lub odwołania szkolenia/ konferencji z przyczyn niezależnych od organizatora.
  10. Organizator oświadcza, że szkolenie i materiały szkoleniowe chronione są prawami autorskimi i zabrania ich rozpowszechniania osobom trzecim, kopiowania i powielania bez pisemnej zgody.
  11. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka Prestige Conferences Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Dembego 30/5, 02-796 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS 0000446692, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 10 000 zł w pełni opłacony, posiadająca nr NIP 951 236 29 98, nr REGON 146488132. Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych dostępna na naszej stronie www pod adresem https://prestigeconferences.pl/klauzula-informacyjna/