Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl

SZKOLENIE ONLINE
KOSZT UDZIAŁU 1 OSOBY

1550zł + 23% do 6 maja 2024

1750zł + 23% po 6 maja 2024

Tematyka ESG (Environmental, Social, Governance) czy też szerzej zrównoważony rozwój to jeden z najważniejszych obecnie aspektów wpływający na funkcjonowanie spółek.

Przyjęte w przez Unię Europejską zobowiązanie do przestawienia gospodarki UE na tory zeroemisyjne do 2050 r. skutkuje dynamicznym rozwojem projektów legislacyjnych obejmujących zróżnicowane aspekty dot. ESG. Jednym z obszarów, w którym następują istotne zmiany jest proces raportowania informacji o zrównoważonym rozwoju.

Przyjęta w 2022 r. dyrektywa CSRD wprowadza obowiązek publikacji sprawozdania nt. zrównoważonego rozwoju. W pierwszej kolejności obowiązek obejmie od 2024 r. duże spółki, niezależnie od tego czy są notowane na giełdzie czy nie. W dalszej kolejności ten obowiązek będzie także dotyczył mniejsze spółki publiczne. Zakłada się, iż tym obowiązkiem zostanie objętych ponad 3 500 spółek z Polski. Obowiązujące od początku tego roku standardy raportowania nt. zrównoważonego rozwoju, czyli ESRS, wyznaczają ramy nowych wymagań raportowych. ESRS odnoszą się do kwestii governance, środowiskowych i społecznych. Wypełnienie tych obowiązków będzie wymagało ustanowienia w spółce nowych procesów i procedur dotyczących zbierania i analizy danych na temat własnej działalności jak i działalności swojego łańcucha wartości.

Podstawą nowych obowiązków ujawnieniowych jest podwójna analiza pozwalająca na zidentyfikowanie spółce swoich istotnych oddziaływań (pozytywnych i negatywnych), istotnych ryzyk oraz istotnych szans związanych ze zrównoważonym rozwojem. Zakres tematów zidentyfikowanych jako istotne będzie determinował jak szeroko spółka będzie zobowiązana do prezentowania informacji nt. zrównoważonego w przygotowywanym przez siebie sprawozdaniu nt. zrównoważonego rozwoju.

Szkolenie ma na celu wsparcie w przygotowaniu się do nowych wymogów wynikających z ESRS, w tym dotyczących przeprowadzenia analizy podwójnej istotności, ustanowienia procesu due diligence czy ustrukturyzowania odpowiednich procesów governance. Przedstawione zostaną także wybrane konkretne wymogi dotyczące raportowania aspektów środowiskowych, społecznych i governance. Celem szkolenia jest także wyjaśnienie szeregu nowych pojęć, którymi posługują się ESRS. Przedstawiony zostanie także związek ESRS z innymi standardami raportowania niefinansowego/zrównoważonego rozwoju (m.in. TCFD, TNFD, GRI) oraz innymi wymogami raportowymi wynikajacymi z przepisów Unii Europejskiej (SFDR, III filar ESG CRR oraz art. 8 Taksonomii, MAR).

Zakres tematyczny szkolenia obejmuje wytyczne i stanowiska organów nadzoru dotyczące raportowania zrównoważonego rozwoju, w tym najnowsze stanowiska EFRAG dot. stosowania ESRS.

Szkolenie kierowane jest głównie do osób odpowiedzialnych za raportowanie informacji zrównoważonego rozwoju, pracowników działów ESG, controllingu, rachunkowości, compliance czy audytu spółek publicznych lub dużych spółek objętych dyrektywą CSRD, a także banków, firm inwestycyjnych i TFI.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  Adres e-mail

  UCZESTNIK:

  Imię i nazwisko

  Stanowisko

  Departament / Dział

  Firma

  Telefon

  Adres e-mail

  DODAJ UCZESTNIKA:

  OSOBA ZGŁASZAJĄCA:

  Ta sama co uczestnikInna

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres e-mail

  Poproszę o fakturę w wersji:

  ElektronicznaPapierowa

  Moje dodatkowe uwagi:

  Dane do faktury:

  Firma

  Adres

  Kod pocztowy

  Miasto

  NIP

  Aby wysłać zgłoszenie należy wyrazić odpowiednie zgody:  POLA OZNACZONE * SĄ POLAMI OBOWIĄZKOWYMI

  WARUNKI UCZESTNICTWA:

  1. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia na adres email podany w formularzu lub na adres: info@prestigeconferences.pl przed rozpoczęciem szkolenia/konferencji
  2. Opłata obejmuje udział w szkoleniu/konferencji.
  3.Po otrzymaniu wypełnionego formularza zostanie przesłane do Państwa potwierdzenie udziału w szkoleniu /konferencji , płatność na podstawie faktury vat .
  4. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej (e-mail na adres: info@prestigeconferences.pl) i potwierdzenia przez organizatora.
  5. W przypadku rezygnacji po wysłaniu formularza ale w terminie dłuższym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia/konferencji zostaną Państwo obciążeni opłatą administracyjną w wysokości 500 zł + vat.
  6. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia/konferencji zostaną Państwo obciążeni pełnymi kosztami uczestnictwa.
  7. Brak udziału w szkoleniu/konferencji i brak rezygnacji powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
  8. W każdym momencie maja Państwo możliwość wyznaczenia innej osoby w miejsce już zgłoszonej.
  9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie lub odwołania szkolenia/ konferencji z przyczyn niezależnych od organizatora.
  10. Organizator oświadcza, że szkolenie i materiały szkoleniowe chronione są prawami autorskimi i zabrania ich rozpowszechniania osobom trzecim, kopiowania i powielania bez pisemnej zgody.
  11. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka Prestige Conferences Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Dembego 30/5, 02-796 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS 0000446692, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 10 000 zł w pełni opłacony, posiadająca nr NIP 951 236 29 98, nr REGON 146488132. Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych dostępna na naszej stronie www pod adresem https://prestigeconferences.pl/klauzula-informacyjna/