Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl

SZKOLENIE STACJONARNE W WARSZAWIE
KOSZT UDZIAŁU 1 OSOBY

2400 zł + 23% vat do 4 kwietnia 2024
2600 zł + 23% vat po 4 kwietnia 2024

ADRESACI WARSZTATÓW:
● Członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej, kadra kierownicza,
● Dyrektorzy ds. bezpieczeństwa i przeciwdziałania nadużyciom
● Dyrektorzy, pracownicy działów ryzyka operacyjnego
● Dyrektorzy działu compliance
● Audytorzy wewnętrzni, pracownicy kontroli wewnętrznej
● Prawnicy
● Pracownicy komórek ds. ryzyka, pracownicy odpowiedzialni za sprawozdawczość zarządczą
● Osoby odpowiedzialne za ryzyko braku zgodności
● Kadra menadżerska, w szczególności osoby zajmujące się dziedzinami o podwyższonym ryzyku, np. księgowością, zaopatrzeniem, obsługą klienta, zarządzania projektami
● Osoby odpowiedzialne za tworzenie wewnętrznych programów antykorupcyjnych i antydefraudacyjnych
● Doradcy kadry zarządzającej, pracownicy odpowiedzialni za negocjacje, współpracę z kontrahentami, inwestycje, nadzór.
● Prawników

CELE WARSZTATÓW :
1. Zapoznanie z metodami ujawniania oraz zapobiegania przestępczości na szkodę firmy, a także ze sposobami identyfikacji czynników i poziomu ryzyka;
2. Zapoznanie z metodami efektywnego pozyskiwania informacji, w tym poznanie zasad przeprowadzania skutecznych wywiadów/przesłuchań sprzyjających uzyskaniu rzetelnych oraz wiarygodnych informacji;
3. Uzyskanie kompetencji z zakresu specyficznych technik prowadzenia wywiadu oraz przesłuchania metodą FBI;
4. Nabycie kompetencji w zakresie oceny wiarygodności osoby oraz uzyskiwanych od niej informacji.

MATERIAŁ DLA UCZESTNIKÓW:
każdy uczestnik otrzyma materiał w formie skryptu, zawierającego podstawowe treści przedstawiane i omawiane podczas szkolenia z zachowaniem jego programowej struktury. Dodatkowo materiał zawierał będzie informacje (checklistj pozwalające na weryfikację wiarygodności osoby, zarówno na podstawie jej zachowania, jak i treści zeznań. Forma przygotowanego skryptu umożliwi uczestnikom notowanie dodatkowych informacji i własnych spostrzeżeń dokonywanych w trakcie warsztatu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  Adres e-mail

  UCZESTNIK:

  Imię i nazwisko

  Stanowisko

  Departament / Dział

  Firma

  Telefon

  Adres e-mail

  DODAJ UCZESTNIKA:

  OSOBA ZGŁASZAJĄCA:

  Ta sama co uczestnikInna

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres e-mail

  Poproszę o fakturę w wersji:

  ElektronicznaPapierowa

  Moje dodatkowe uwagi:

  Dane do faktury:

  Firma

  Adres

  Kod pocztowy

  Miasto

  NIP

  Aby wysłać zgłoszenie należy wyrazić odpowiednie zgody:  POLA OZNACZONE * SĄ POLAMI OBOWIĄZKOWYMI

  WARUNKI UCZESTNICTWA:

  1. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia na adres email podany w formularzu lub na adres: info@prestigeconferences.pl przed rozpoczęciem szkolenia/konferencji
  2. Opłata obejmuje udział w szkoleniu/konferencji.
  3.Po otrzymaniu wypełnionego formularza zostanie przesłane do Państwa potwierdzenie udziału w szkoleniu /konferencji , płatność na podstawie faktury vat .
  4. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej (e-mail na adres: info@prestigeconferences.pl) i potwierdzenia przez organizatora.
  5. W przypadku rezygnacji po wysłaniu formularza ale w terminie dłuższym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia/konferencji zostaną Państwo obciążeni opłatą administracyjną w wysokości 500 zł + vat.
  6. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia/konferencji zostaną Państwo obciążeni pełnymi kosztami uczestnictwa.
  7. Brak udziału w szkoleniu/konferencji i brak rezygnacji powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
  8. W każdym momencie maja Państwo możliwość wyznaczenia innej osoby w miejsce już zgłoszonej.
  9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie lub odwołania szkolenia/ konferencji z przyczyn niezależnych od organizatora.
  10. Organizator oświadcza, że szkolenie i materiały szkoleniowe chronione są prawami autorskimi i zabrania ich rozpowszechniania osobom trzecim, kopiowania i powielania bez pisemnej zgody.
  11. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka Prestige Conferences Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Dembego 30/5, 02-796 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS 0000446692, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 10 000 zł w pełni opłacony, posiadająca nr NIP 951 236 29 98, nr REGON 146488132. Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych dostępna na naszej stronie www pod adresem https://prestigeconferences.pl/klauzula-informacyjna/