Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl

KOSZT UDZIAŁU 1 OSOBY

1390 ZŁ +23% VAT do 24 stycznia 2024

1590 ZŁ +23%  VAT po 24 stycznia 2024

Rozporządzenie (UE) 2015/847 jest – w zakresie reżimu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT) – podstawową, obok ustawy z 1 marca 2018 r., krajową regulacją. Stanowi ono również swoiste „regulacyjne skrzyżowanie” przepisów o usługach płatniczych i przepisów o AML/CFT.

Wraz z przyjęciem Rozporządzenia (UE) 2023/1114 w sprawie rynków kryptoaktywów (MiCA), unijny regulator dokonał przeniesienia kryteriów i wymogów Rozporządzenia (UE) 2015/847 w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych, także na transfery kryptoaktywów.

W efekcie, przyjęto nowe Rozporządzenie (UE) 2023/1113 w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych i niektórych kryptoaktywów oraz zmiany dyrektywy (UE) 2015/849, które 30 grudnia 2024 roku zastąpi Rozporządzenie (UE) 2015/847, jak również wniesie istotne zmiany do obowiązującej dyrektywy AMLD4 (zmienionej dyrektywą AMLD5).

Szkolenie poświęcone jest szczegółowemu omówieniu nowego Rozporządzenia (UE) 2023/1113, zarówno w dotychczasowym aspekcie transferów pieniężnych, jak również w nowym aspekcie transferów kryptoaktywów.

Poza analizą wymogów samej regulacji, zaprezentowane zostaną: obowiązujące wytyczne EBA do Rozporządzenia (UE) 2015/847, opublikowany w październiku 2023 przez ZBP standard kodowania informacji towarzyszących transferom w ramach obsługi niebankowych instytucji płatniczych, zmieniony Standard przejrzystości płatności Grupy Wolfsberg

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  Adres e-mail

  UCZESTNIK:

  Imię i nazwisko

  Stanowisko

  Departament / Dział

  Firma

  Telefon

  Adres e-mail

  DODAJ UCZESTNIKA:

  OSOBA ZGŁASZAJĄCA:

  Ta sama co uczestnikInna

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres e-mail

  Poproszę o fakturę w wersji:

  ElektronicznaPapierowa

  Moje dodatkowe uwagi:

  Dane do faktury:

  Firma

  Adres

  Kod pocztowy

  Miasto

  NIP

  Aby wysłać zgłoszenie należy wyrazić odpowiednie zgody:  POLA OZNACZONE * SĄ POLAMI OBOWIĄZKOWYMI

  WARUNKI UCZESTNICTWA:

  1. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia na adres email podany w formularzu lub na adres: info@prestigeconferences.pl przed rozpoczęciem szkolenia/konferencji
  2. Opłata obejmuje udział w szkoleniu/konferencji.
  3.Po otrzymaniu wypełnionego formularza zostanie przesłane do Państwa potwierdzenie udziału w szkoleniu /konferencji , płatność na podstawie faktury vat .
  4. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej (e-mail na adres: info@prestigeconferences.pl) i potwierdzenia przez organizatora.
  5. W przypadku rezygnacji po wysłaniu formularza ale w terminie dłuższym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia/konferencji zostaną Państwo obciążeni opłatą administracyjną w wysokości 500 zł + vat.
  6. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia/konferencji zostaną Państwo obciążeni pełnymi kosztami uczestnictwa.
  7. Brak udziału w szkoleniu/konferencji i brak rezygnacji powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
  8. W każdym momencie maja Państwo możliwość wyznaczenia innej osoby w miejsce już zgłoszonej.
  9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie lub odwołania szkolenia/ konferencji z przyczyn niezależnych od organizatora.
  10. Organizator oświadcza, że szkolenie i materiały szkoleniowe chronione są prawami autorskimi i zabrania ich rozpowszechniania osobom trzecim, kopiowania i powielania bez pisemnej zgody.
  11. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka Prestige Conferences Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Dembego 30/5, 02-796 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS 0000446692, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 10 000 zł w pełni opłacony, posiadająca nr NIP 951 236 29 98, nr REGON 146488132. Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych dostępna na naszej stronie www pod adresem https://prestigeconferences.pl/klauzula-informacyjna/