Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl

KOSZT UDZIAŁU 1 OSOBY

1390 zł + 23% do 4 grudnia 2023

1590 zł  + 23% po 4 grudnia 2023

1 stycznia 2022 r. minął termin wdrożenia Rekomendacji Z w bankach. Dokument ten zawiera zbiór dobrych praktyk w zakresie zasad ładu wewnętrznego, w tym opisuje wzajemne relacje rady nadzorczej, zarządu i osób pełniących kluczowe funkcje w banku.

Zasady ładu wewnętrznego w bankach pozostają przedmiotem szczególnego zainteresowania ze strony KNF, która ściśle wypełnia oczekiwania unijnych regulatorów.

Z kolei, od pojawienia się Rekomendacji Z, w obrocie prawnym zaistniały nowe przepisy EBA i ESMA oraz KNF regulujące kwestie zawarte w rekomendacji Z.

Dlatego przypomnienie i omówienie obowiązujących już oczekiwań organu nadzoru staję się niezbędne również w kontekście obowiązujących od lipca 2021 r. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. Na szkoleniu omówiony zatem regulacyjne zmiany wpływające na Rekomendację Z.

Szkolenie dedykowane dla:

 1. członków zarządu i rady nadzorczej banków,
 2. członków komitetów ryzyka,
 3. audytorów wewnętrznych oraz pracowników:
 4. audytorów weryfikujących obszar compliance oraz matryce funkcji kontroli,
  obszaru compliance i zarządzania ryzykiem,
  działów HR banków,
  pierwszej linii obrony zarządzającym ryzykiem,
  odpowiadających za ład wewnętrzny w banku lub grupie,
  obszarów związanych z wdrażaniem produktów celem uzupełnienia wiedzy w zakresie ryzyka braku zgodności oraz mechanizmów kontrolnych,
 5. „risk takers” oraz osób pełniącym funkcje zarządcze w organizacji.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  Adres e-mail

  UCZESTNIK:

  Imię i nazwisko

  Stanowisko

  Departament / Dział

  Firma

  Telefon

  Adres e-mail

  DODAJ UCZESTNIKA:

  OSOBA ZGŁASZAJĄCA:

  Ta sama co uczestnikInna

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres e-mail

  Poproszę o fakturę w wersji:

  ElektronicznaPapierowa

  Moje dodatkowe uwagi:

  Dane do faktury:

  Firma

  Adres

  Kod pocztowy

  Miasto

  NIP

  Aby wysłać zgłoszenie należy wyrazić odpowiednie zgody:  POLA OZNACZONE * SĄ POLAMI OBOWIĄZKOWYMI

  WARUNKI UCZESTNICTWA:

  1. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia na adres email podany w formularzu lub na adres: info@prestigeconferences.pl przed rozpoczęciem szkolenia/konferencji
  2. Opłata obejmuje udział w szkoleniu/konferencji.
  3.Po otrzymaniu wypełnionego formularza zostanie przesłane do Państwa potwierdzenie udziału w szkoleniu /konferencji , płatność na podstawie faktury vat .
  4. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej (e-mail na adres: info@prestigeconferences.pl) i potwierdzenia przez organizatora.
  5. W przypadku rezygnacji po wysłaniu formularza ale w terminie dłuższym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia/konferencji zostaną Państwo obciążeni opłatą administracyjną w wysokości 500 zł + vat.
  6. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia/konferencji zostaną Państwo obciążeni pełnymi kosztami uczestnictwa.
  7. Brak udziału w szkoleniu/konferencji i brak rezygnacji powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
  8. W każdym momencie maja Państwo możliwość wyznaczenia innej osoby w miejsce już zgłoszonej.
  9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie lub odwołania szkolenia/ konferencji z przyczyn niezależnych od organizatora.
  10. Organizator oświadcza, że szkolenie i materiały szkoleniowe chronione są prawami autorskimi i zabrania ich rozpowszechniania osobom trzecim, kopiowania i powielania bez pisemnej zgody.
  11. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka Prestige Conferences Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Dembego 30/5, 02-796 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS 0000446692, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 10 000 zł w pełni opłacony, posiadająca nr NIP 951 236 29 98, nr REGON 146488132. Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych dostępna na naszej stronie www pod adresem https://prestigeconferences.pl/klauzula-informacyjna/