Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl

KOSZT UDZIAŁU 1 OSOBY

1450 ZŁ +23% VAT do 15 listopada 2023

1650 ZŁ +23%  VAT po 15 listopada 2023

Uczestnicy:

Szkolenie adresowane jest do pracowników firm inwestycyjnych, które w zakresie swojej działalności zawierają transakcje na instrumentach pochodnych i mierzą się z problematyką ich raportowania do repozytoriów transakcji. Może być ono szczególnie interesujące dla domów maklerskich oraz działów skarbu (treasury) banków.

Przepisy rozporządzenia EMIR funkcjonują na rynku już od przeszło 10 lat. Wprowadziły one rewolucję, której celem było objęcie rynku OTC bardziej skutecznym nadzorem. Miało być to osiągnięte na kilka sposobów. Pierwszym było wdrożenie centralnego rozliczenia określonych klas instrumentów pochodnych. Drugim było wdrożenie instytucji kontrahenta centralnego (central counterparty, CCP), który dokonuje nowacji rozliczeniowej kontraktów. Trzecim środkiem jest obowiązek raportowania transakcji do repozytoriów transakcji (transaction repository, TR).

W szkoleniu koncentrujemy się na tym ostatnim elemencie, który w ostatnim czasie stał się elementem rewizji regulacyjnej, której rezultatem są dosyć istotne modyfikacje w zakresie:

 • – standardów komunikatów wysyłanych i odbieranych z repozytoriami transakcji;
 • – nowe standardy techniczne w zakresie raportowania;
 • – tworzenia UTI (Unique Transaction Identifiers);
 • – wprowadzenia UPI (Unique Product Identifier).

Zmiany nie są rewolucyjne i mają na celu usystematyzowanie oraz lepsze ustrukturyzowanie danych zbieranych i przekazywanych do repozytoriów transakcji. Niemniej, warto uporządkować wiedzę z regulacji, które w kwietniu 2024 roku staną się nowym standardem raportowym.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  Adres e-mail

  UCZESTNIK:

  Imię i nazwisko

  Stanowisko

  Departament / Dział

  Firma

  Telefon

  Adres e-mail

  DODAJ UCZESTNIKA:

  OSOBA ZGŁASZAJĄCA:

  Ta sama co uczestnikInna

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres e-mail

  Poproszę o fakturę w wersji:

  ElektronicznaPapierowa

  Moje dodatkowe uwagi:

  Dane do faktury:

  Firma

  Adres

  Kod pocztowy

  Miasto

  NIP

  Aby wysłać zgłoszenie należy wyrazić odpowiednie zgody:  POLA OZNACZONE * SĄ POLAMI OBOWIĄZKOWYMI

  WARUNKI UCZESTNICTWA:

  1. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia na adres email podany w formularzu lub na adres: info@prestigeconferences.pl przed rozpoczęciem szkolenia/konferencji
  2. Opłata obejmuje udział w szkoleniu/konferencji.
  3.Po otrzymaniu wypełnionego formularza zostanie przesłane do Państwa potwierdzenie udziału w szkoleniu /konferencji , płatność na podstawie faktury vat .
  4. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej (e-mail na adres: info@prestigeconferences.pl) i potwierdzenia przez organizatora.
  5. W przypadku rezygnacji po wysłaniu formularza ale w terminie dłuższym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia/konferencji zostaną Państwo obciążeni opłatą administracyjną w wysokości 500 zł + vat.
  6. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia/konferencji zostaną Państwo obciążeni pełnymi kosztami uczestnictwa.
  7. Brak udziału w szkoleniu/konferencji i brak rezygnacji powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
  8. W każdym momencie maja Państwo możliwość wyznaczenia innej osoby w miejsce już zgłoszonej.
  9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie lub odwołania szkolenia/ konferencji z przyczyn niezależnych od organizatora.
  10. Organizator oświadcza, że szkolenie i materiały szkoleniowe chronione są prawami autorskimi i zabrania ich rozpowszechniania osobom trzecim, kopiowania i powielania bez pisemnej zgody.
  11. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka Prestige Conferences Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Dembego 30/5, 02-796 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS 0000446692, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 10 000 zł w pełni opłacony, posiadająca nr NIP 951 236 29 98, nr REGON 146488132. Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych dostępna na naszej stronie www pod adresem https://prestigeconferences.pl/klauzula-informacyjna/