Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl

SZKOLENIE ONLINE
KOSZT UDZIAŁU 1 OSOBY

1590 ZŁ +23% VAT do 12 marca 2024

1750 ZŁ +23%  VAT po 12 marca 2024

Uczestnicy:

Tematyka szkolenia adresowana jest przede wszystkim, do jednostek zgodności oraz audytu, których zadaniami jest przeprowadzanie monitorowań oraz badań audytowych w zakresie procesu tworzenia oraz dystrybucji lokat strukturyzowanych. Jednostki te, w szczególności jednostka zgodności, są również odpowiedzialne za stworzenie ram regulacyjnych w ramach banku, związanych z wymogami wiedzy i kompetencji personelu sprzedaży, weryfikacji tej wiedzy, definiowania i testowania grupy docelowej, czy też zbadania adekwatności tego produktu. Szkolenie może okazać się interesujące jednak także dla pracowników odpowiedzialnych za sieć sprzedaży – aby mogli należycie ocenić, co należy do ich codziennych obowiązków, ale również, w jaki sposób konstruować systemy wynagradzania, w tym premiowania.

Szkolenie będzie przy tym obejmowało wszystkie sfery, które należy posiąść, aby legitymować się odpowiednim poziomem wiedzy i doświadczenia, aby zostać uznanym za tak zwanego autoryzowanego pracownika.

Opis szkolenia:

Lokaty strukturyzowane zdobywają w bankach coraz większą popularność. Łącząc w sobie cechy tradycyjnego depozytu z instrumentem finansowym, dają możliwości zarobku potencjalnie wyższe niż na zwykłych lokatach terminowych.

Równie ciekawa jest ich konstrukcja w świetle przepisów. Z jednej strony, stanowią tradycyjny produkt bankowy. Przepisy, w szczególności dyrektywy MiFID 2, zauważają jednak, że wbudowany jest w nie element inwestycyjny. Powoduje to konieczność ochrony tego produktu w szczególny sposób, praktycznie równy temu, którą zapewnia się instrumentom finansowym.

Do tego dochodzą przepisy lokalne, które uściślają obowiązki twórców i dystrybutorów lokat strukturyzowanych.

Jak poruszać się w tym różnorodnym i niezbyt jasnym, środowisku prawnym? Które przepisy powinniśmy ostatecznie do nich stosować? Jakie wiążą się obowiązki dla banku, związane z ich tworzeniem, reklamowaniem oraz sprzedażą?

Na te oraz na inne pytania, postara się odpowiedzieć poniższe szkolenie.

Zadaniem szkolenia – poza przedstawieniem kwestii regulacyjnych, w tym wymogów, jakie ciążą na banku w związku z tworzeniem lub dystrybucją lokat strukturyzowanych – będzie wskazanie praktycznych aspektów udziału komórek zgodności i audytu wewnętrznego w tym procesie. Szczególnie ta pierwsza będzie znacząco zaangażowana przez jednostki biznesowe (którym ma zapewniać funkcję doradczą), jak również będzie odpowiadała za bieżącą weryfikację procesu sprzedaży lokat strukturyzowanych. Dlatego też kwestie te będą motywem przewodnim każdego bloku szkoleniowego, mając na uwadze własne doświadczenia prowadzącego z tym produktem oraz interakcji z jednostkami biznesowymi.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  Adres e-mail

  UCZESTNIK:

  Imię i nazwisko

  Stanowisko

  Departament / Dział

  Firma

  Telefon

  Adres e-mail

  DODAJ UCZESTNIKA:

  OSOBA ZGŁASZAJĄCA:

  Ta sama co uczestnikInna

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres e-mail

  Poproszę o fakturę w wersji:

  ElektronicznaPapierowa

  Moje dodatkowe uwagi:

  Dane do faktury:

  Firma

  Adres

  Kod pocztowy

  Miasto

  NIP

  Aby wysłać zgłoszenie należy wyrazić odpowiednie zgody:  POLA OZNACZONE * SĄ POLAMI OBOWIĄZKOWYMI

  WARUNKI UCZESTNICTWA:

  1. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia na adres email podany w formularzu lub na adres: info@prestigeconferences.pl przed rozpoczęciem szkolenia/konferencji
  2. Opłata obejmuje udział w szkoleniu/konferencji.
  3.Po otrzymaniu wypełnionego formularza zostanie przesłane do Państwa potwierdzenie udziału w szkoleniu /konferencji , płatność na podstawie faktury vat .
  4. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej (e-mail na adres: info@prestigeconferences.pl) i potwierdzenia przez organizatora.
  5. W przypadku rezygnacji po wysłaniu formularza ale w terminie dłuższym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia/konferencji zostaną Państwo obciążeni opłatą administracyjną w wysokości 500 zł + vat.
  6. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia/konferencji zostaną Państwo obciążeni pełnymi kosztami uczestnictwa.
  7. Brak udziału w szkoleniu/konferencji i brak rezygnacji powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
  8. W każdym momencie maja Państwo możliwość wyznaczenia innej osoby w miejsce już zgłoszonej.
  9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie lub odwołania szkolenia/ konferencji z przyczyn niezależnych od organizatora.
  10. Organizator oświadcza, że szkolenie i materiały szkoleniowe chronione są prawami autorskimi i zabrania ich rozpowszechniania osobom trzecim, kopiowania i powielania bez pisemnej zgody.
  11. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka Prestige Conferences Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Dembego 30/5, 02-796 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS 0000446692, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 10 000 zł w pełni opłacony, posiadająca nr NIP 951 236 29 98, nr REGON 146488132. Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych dostępna na naszej stronie www pod adresem https://prestigeconferences.pl/klauzula-informacyjna/