Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl

KOSZT UDZIAŁU 1 OSOBY

1650 ZŁ +23% VAT do 1 grudnia 2023

1850 ZŁ +23%  VAT po 1 grudnia 2023

Podczas III EDYCJI  konferencji  eksperci rynkowi zaprezentują zagadnienia obejmujące najnowsze wytyczne Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego i Komisji Nadzoru Finansowego. Pierwszego dnia poruszone zostaną kwestie informacji towarzyszącym transferom, odpowiedzialności AMLRO, odpowiedzialności karnej, identyfikacji osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne, wyjaśniania rozbieżności podczas identyfikacji beneficjenta rzeczywistego, zdalnego nawiązania stosunków gospodarczych, sankcji oraz proporcjonalności wymogów ustawy AML/CFT. Podczas drugiego dnia konferencji nasi prelegenci zaprezentują zagadnienia związane z najnowocześniejszymi technologiami w obszarze AML/CFT. Zostaną przedstawione eksperckie rekomendacje w zakresie cyfrowego asystenta analityka AML, transformacji cyfrowej w zakresie identyfikacji klienta, narzędzi do prowadzenia analizy w zakresie walut wirtualnych.

Do udziału w konferencji zapraszamy pracowników instytucji obowiązanych na co dzień zaangażowanych w przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz pracowników działów compliance, prawnych i audytu wewnętrznego, którzy wspierają lub rozliczają system AML/CFT w danej instytucji obowiązanej.

Adresaci konferencji:

 • Członkowie Zarządu, Rada Nadzorcza
 • Dyrektorzy działu compliance
 • Pracownicy jednostek ds. AML
 • Pracownicy Organów Nadzoru
 • Dyrektorzy ds. bezpieczeństwa i przeciwdziałania nadużyciom
 • Pracownicy kontroli wewnętrznej
 • Pracownicy działów ryzyka operacyjnego
 • Audytorzy wewnętrzni, pracownicy kontroli wewnętrznej
 • Prawnicy
 • Doradcy kadry zarządzającej, pracownicy odpowiedzialni za negocjacje, współpracę z kontrahentami, inwestycje, nadzór
 • Wszyscy zainteresowani tematem

Najważniejsze zagadnienia:

 • Perspektywy krajowego stosowania oraz rozszerzenia zakresu Rozporządzenia (UE) 2015/847 (Travel Rule)
 • Wytyczne EBA i Stanowisko UKNF dotyczące AMLRO
 • Zdalne nawiązywanie stosunków gospodarczych w świetle oczekiwań KNF”. Prawidłowy zdalny onboarding- wytyczne nadzorcze, praktyczne wskazówki.
 • Klient i beneficjent rzeczywisty jako osoba typu PEP lub RCA, w tym osoby znane jako bliscy współpracownicy (RCA) osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne
 • Różnice w ustaleniach instytucji obowiązanej a deklaracją złożoną przez Klienta w rejestrze CRBR. Proces wyjaśniania rozbieżności dotyczących beneficjenta rzeczywistego
 • Odpowiedzialność karna za naruszenie obowiązków z ustawy AML
 • Sankcje w Polsce i na świecie. Jurysdykcja wybranych reżimów sankcyjnych w kontekście obowiązków instytucji finansowej
 • Nowoczesne technologie AML- Jak sztuczna inteligencja może wspierać procesy AML/CFT? Zarys prawno-regulacyjny, AI Governance, Rekomendacje
 • Jak mObywatel może usprawnić procesy AML/CFT
 • Waluty wirtualne  w świecie instytucji obowiązanych
 • Metody analizy, schematy prania pieniędzy z wykorzystaniem kryptowalut
 • Nowoczesnego narzędzia do prowadzenia inwestygacji AML w zakresie walut fiat i wirtualnych dla banków i innych instytucji obowiązanych
 • Pranie pieniędzy oczami przestępcy – Darknet

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  Adres e-mail

  UCZESTNIK:

  Imię i nazwisko

  Stanowisko

  Departament / Dział

  Firma

  Telefon

  Adres e-mail

  DODAJ UCZESTNIKA:

  OSOBA ZGŁASZAJĄCA:

  Ta sama co uczestnikInna

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres e-mail

  Poproszę o fakturę w wersji:

  ElektronicznaPapierowa

  Moje dodatkowe uwagi:

  Dane do faktury:

  Firma

  Adres

  Kod pocztowy

  Miasto

  NIP

  Aby wysłać zgłoszenie należy wyrazić odpowiednie zgody:  POLA OZNACZONE * SĄ POLAMI OBOWIĄZKOWYMI

  WARUNKI UCZESTNICTWA:

  1. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia na adres email podany w formularzu lub na adres: info@prestigeconferences.pl przed rozpoczęciem szkolenia/konferencji
  2. Opłata obejmuje udział w szkoleniu/konferencji.
  3.Po otrzymaniu wypełnionego formularza zostanie przesłane do Państwa potwierdzenie udziału w szkoleniu /konferencji , płatność na podstawie faktury vat .
  4. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej (e-mail na adres: info@prestigeconferences.pl) i potwierdzenia przez organizatora.
  5. W przypadku rezygnacji po wysłaniu formularza ale w terminie dłuższym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia/konferencji zostaną Państwo obciążeni opłatą administracyjną w wysokości 500 zł + vat.
  6. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia/konferencji zostaną Państwo obciążeni pełnymi kosztami uczestnictwa.
  7. Brak udziału w szkoleniu/konferencji i brak rezygnacji powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
  8. W każdym momencie maja Państwo możliwość wyznaczenia innej osoby w miejsce już zgłoszonej.
  9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie lub odwołania szkolenia/ konferencji z przyczyn niezależnych od organizatora.
  10. Organizator oświadcza, że szkolenie i materiały szkoleniowe chronione są prawami autorskimi i zabrania ich rozpowszechniania osobom trzecim, kopiowania i powielania bez pisemnej zgody.
  11. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka Prestige Conferences Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Dembego 30/5, 02-796 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS 0000446692, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 10 000 zł w pełni opłacony, posiadająca nr NIP 951 236 29 98, nr REGON 146488132. Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych dostępna na naszej stronie www pod adresem https://prestigeconferences.pl/klauzula-informacyjna/