Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl

KOSZT UDZIAŁU 1 OSOBY

1450 ZŁ +23% VAT do 9 listopada 2023

1650 ZŁ +23%  VAT po 9 listopada 2023

Szkolenie adresowane jest głównie do pracowników banków, zatrudnionych w komórkach biznesowych, skarbu, ryzyka, compliance, audytu wewnętrznego oraz działach prawnych, jak również dla osób na stanowiskach kierowniczych, które muszą podejmować decyzje w zakresie oferty produktowej oraz bieżącego zarządzania ryzykiem instytucji.

Instrumenty pochodne stanowią ciekawą alternatywę dla „tradycyjnych” instrumentów finansowych, takich jak akcje czy obligacje. Poza najważniejszą rolą inwestycyjną (rozumianą jako pomnażanie ulokowanych kapitałów), służą również spekulacji czy arbitrażowi. Najbardziej doniosłe jest jednak ich znaczenie jako instrumenty transferu ryzyka – w tym znaczeniu, mogą zminimalizować bądź zniwelować straty wynikające z negatywnych zdarzeń rynkowych.

Wydaje się, że po kryzysie finansowym z 2008 roku nadal cieszą się one złą sławą, głównie za sprawą opcji walutowych. Czy są ku temu powody? Wydaje się, że nie – o ile zrozumie się ich konstrukcję i logikę. Przecież opcja walutowa jest podobna w swojej konstrukcji do polisy ubezpieczeniowej. Warto jednak wiedzieć, jak się ubezpieczać, aby być bezpiecznym. Bez tej podstawowej wiedzy, instrumenty pochodne rzeczywiście mogą jawić się jako coś niebezpiecznego.

Niniejszy materiał służy właśnie „odczarowaniu” tych negatywnych skojarzeń związanych z instrumentami pochodnymi. Podczas szkolenia pokazana zostanie logika funkcjonowania derywatów, ich najważniejsze role (transferu ryzyka, spekulacyjna oraz arbitrażowa) oraz jak je można wykorzystywać w codziennym życiu. W tym sensie, będzie to szkolenie bardzo praktyczne, poprzez poznanie podstawowych rodzajów instrumentów, metod ich wyceny czy też możliwych strategii inwestycyjnych (głównie na przykładzie opcji).

A wszystko to połączone z teorią, dotyczącą możliwości stosowania instrumentów pochodnych w działalności bankowej. To przede wszystkim, działalność związana z zabezpieczaniem ryzyka bieżącej działalności, ale też szeroka oferta produktów skarbowych oferowanych ich klientom.

Cały materiał będzie powiązany z wymogami znowelizowanej Rekomendacji A KNF, która wejdzie do stosowania z końcem roku 2023. Przybliżone zostaną najważniejsze zmiany w stosunku do wciąż obowiązującej wersji z 2010 roku, ale pokazana zostanie również sama logika rekomendacji, sprowadzająca się do ról i odpowiedzialności poszczególnych osób i jednostek, procesu decyzyjnego, właściwych polityk i procedur, jak również systemu kontroli wewnętrznej.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  Adres e-mail

  UCZESTNIK:

  Imię i nazwisko

  Stanowisko

  Departament / Dział

  Firma

  Telefon

  Adres e-mail

  DODAJ UCZESTNIKA:

  OSOBA ZGŁASZAJĄCA:

  Ta sama co uczestnikInna

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres e-mail

  Poproszę o fakturę w wersji:

  ElektronicznaPapierowa

  Moje dodatkowe uwagi:

  Dane do faktury:

  Firma

  Adres

  Kod pocztowy

  Miasto

  NIP

  Aby wysłać zgłoszenie należy wyrazić odpowiednie zgody:  POLA OZNACZONE * SĄ POLAMI OBOWIĄZKOWYMI

  WARUNKI UCZESTNICTWA:

  1. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia na adres email podany w formularzu lub na adres: info@prestigeconferences.pl przed rozpoczęciem szkolenia/konferencji
  2. Opłata obejmuje udział w szkoleniu/konferencji.
  3.Po otrzymaniu wypełnionego formularza zostanie przesłane do Państwa potwierdzenie udziału w szkoleniu /konferencji , płatność na podstawie faktury vat .
  4. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej (e-mail na adres: info@prestigeconferences.pl) i potwierdzenia przez organizatora.
  5. W przypadku rezygnacji po wysłaniu formularza ale w terminie dłuższym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia/konferencji zostaną Państwo obciążeni opłatą administracyjną w wysokości 500 zł + vat.
  6. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia/konferencji zostaną Państwo obciążeni pełnymi kosztami uczestnictwa.
  7. Brak udziału w szkoleniu/konferencji i brak rezygnacji powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
  8. W każdym momencie maja Państwo możliwość wyznaczenia innej osoby w miejsce już zgłoszonej.
  9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie lub odwołania szkolenia/ konferencji z przyczyn niezależnych od organizatora.
  10. Organizator oświadcza, że szkolenie i materiały szkoleniowe chronione są prawami autorskimi i zabrania ich rozpowszechniania osobom trzecim, kopiowania i powielania bez pisemnej zgody.
  11. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka Prestige Conferences Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Dembego 30/5, 02-796 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS 0000446692, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 10 000 zł w pełni opłacony, posiadająca nr NIP 951 236 29 98, nr REGON 146488132. Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych dostępna na naszej stronie www pod adresem https://prestigeconferences.pl/klauzula-informacyjna/