Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl

SZKOLENIE ONLINE
KOSZT UDZIAŁU 1 OSOBY

2390 zł + 23% vat do 26 marca 2024
2540 zł + 23% vat po 26 marca 2024

Rozporządzenie MAR (Market Abuse Regulation) definiuje nadużycia na rynku finansowym jako insider trading (wykorzystywanie informacji poufnych), bezprawne ujawnianie informacji poufnych oraz manipulacje na rynku finansowym. W ostatnim czasie obserwowany jest wzrost liczby i skali tego typu nieprawidłowości, czemu sprzyja pojawianie się nowych zjawisk na rynku oraz panująca na nim niepewność i zmienność. Rozwiązania zaprojektowane i wdrożone w ramach rozporządzenia MAR mają za zadanie przeciwdziałać tego typu zdarzeniom.

Głównym celem rozporządzenia MAR jest zwalczanie nadużyć na rynkach finansowych. Praktycznym efektem stosowania tych regulacji powinno być stworzenie uczciwych i równych warunków działalności dla wszystkich podmiotów obracających instrumentami finansowymi, wzmocnienie integralności rynku, harmonizacja zasad dotyczących nadużyć na rynku finansowym, większą przejrzystości oraz równe traktowanie uczestników rynku.

W trakcie szkolenia poruszone zostaną praktyczne aspekty obowiązków regulacyjnych w zakresie przeciwdziałania nadużyciom na rynkach finansowych oraz możliwe sposoby ich implementacji w realiach polskiego rynku.  Zakres tematyczny obejmuje zarówno obowiązki płynące wprost z rozporządzenia MAR, jak i kwestie związane z praktyką funkcjonowania podmiotów na rynku finansowym.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  Adres e-mail

  UCZESTNIK:

  Imię i nazwisko

  Stanowisko

  Departament / Dział

  Firma

  Telefon

  Adres e-mail

  DODAJ UCZESTNIKA:

  OSOBA ZGŁASZAJĄCA:

  Ta sama co uczestnikInna

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres e-mail

  Poproszę o fakturę w wersji:

  ElektronicznaPapierowa

  Moje dodatkowe uwagi:

  Dane do faktury:

  Firma

  Adres

  Kod pocztowy

  Miasto

  NIP

  Aby wysłać zgłoszenie należy wyrazić odpowiednie zgody:  POLA OZNACZONE * SĄ POLAMI OBOWIĄZKOWYMI

  WARUNKI UCZESTNICTWA:

  1. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia na adres email podany w formularzu lub na adres: info@prestigeconferences.pl przed rozpoczęciem szkolenia/konferencji
  2. Opłata obejmuje udział w szkoleniu/konferencji.
  3.Po otrzymaniu wypełnionego formularza zostanie przesłane do Państwa potwierdzenie udziału w szkoleniu /konferencji , płatność na podstawie faktury vat .
  4. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej (e-mail na adres: info@prestigeconferences.pl) i potwierdzenia przez organizatora.
  5. W przypadku rezygnacji po wysłaniu formularza ale w terminie dłuższym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia/konferencji zostaną Państwo obciążeni opłatą administracyjną w wysokości 500 zł + vat.
  6. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia/konferencji zostaną Państwo obciążeni pełnymi kosztami uczestnictwa.
  7. Brak udziału w szkoleniu/konferencji i brak rezygnacji powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
  8. W każdym momencie maja Państwo możliwość wyznaczenia innej osoby w miejsce już zgłoszonej.
  9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie lub odwołania szkolenia/ konferencji z przyczyn niezależnych od organizatora.
  10. Organizator oświadcza, że szkolenie i materiały szkoleniowe chronione są prawami autorskimi i zabrania ich rozpowszechniania osobom trzecim, kopiowania i powielania bez pisemnej zgody.
  11. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka Prestige Conferences Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Dembego 30/5, 02-796 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS 0000446692, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 10 000 zł w pełni opłacony, posiadająca nr NIP 951 236 29 98, nr REGON 146488132. Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych dostępna na naszej stronie www pod adresem https://prestigeconferences.pl/klauzula-informacyjna/