CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest nabycie, poszerzenie lub usystematyzowanie wiedzy z zakresu zarządzania ryzykiem operacyjnym, w tym w szczególności odnośnie:

  • stosowanych narzędzi zarządzania ryzykiem operacyjnym,
  • wymogów zewnętrznych nakładanych na banki w tym obszarze,
  • wdrożenia kompleksowego systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym.

ADRESACI SZKOLENIA

Program szkolenia skierowany jest do pracowników wszystkich szczebli organizacyjnych zajmujących się zarządzaniem ryzykiem operacyjnym, w szczególności:

  • dyrektorów departamentów ryzyka operacyjnego,
  • kierowników zespołów ryzyka operacyjnego,
  • specjalistów ds. zarządzania ryzykiem operacyjnym,
  • właścicieli procesów biznesowych,
  • audytorów.

Ponieważ za bieżące zarządzanie ryzykiem operacyjnym w banku odpowiedzialność ponoszą wszyscy pracownicy,  na szkolenie zapraszamy również pozostałych pracowników, którzy pragną nabyć, poszerzyć lub usystematyzować posiadaną wiedzę w temacie szkolenia.

Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl