Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl

SZKOLENIE ONLINE
KOSZT UDZIAŁU 1 OSOBY

1550 + 23% do 8 marca 2024

1750 + 23% po 8 marca 2024

Tematyka ESG (Environmental, Social, Governance) czy też szerzej zrównoważony rozwój to jeden z najważniejszych obecnie aspektów wpływający na funkcjonowanie przedsiębiorstw.

Przyjęte w przez Unię Europejską zobowiązanie w ramach Europejskiego Zielonego Ładu (tj. EU Green Deal) do przestawienia gospodarki UE na tory zeroemisyjne do 2050 r. skutkuje dynamicznym rozwojem projektów legislacyjnych obejmujących zróżnicowane aspekty dot. ESG. Jednym z obszarów, w którym następują istotne zmiany jest proces raportowania informacji o zrównoważonym rozwoju.

W przyjętej w 2022 r. dyrektywie CSRD zobowiązano duże jednostki a także małe i średnie jednostki, których papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym UE do umieszczenia w odrębnej sekcji ich sprawozdania z działalności informacji niezbędnych do zrozumienia wpływu przedsiębiorstwa na kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem oraz informacji niezbędnych do zrozumienia wpływu kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem na rozwój, wyniki i sytuację przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być opublikowane zgodnie z opracowanymi standardami – tj. ESRS.

Szkolenie ma na celu przybliżenie uczestnikom intensywnie rozwijających się regulacji prawnych i standardów rynkowych dotyczących raportowania zrównoważonego rozwoju/ESG. W ramach szkolenia zostanie przedstawiona geneza raportowania niefinansowego, główne zagadnienia wynikające z uznanych standardów raportowania niefinansowego (m.in. TCFD, TNFD, GRI). Omówiona zostanie także różnica pomiędzy dotychczasową dyrektywą NFRD a nowoprzyjętą dyrektywą CSRD. Szkolenie ma również na celu przybliżenie najważniejszych pojęć wynikających z ESRS. W ramach szkolenia zaprezentowane zostaną również wybrane obowiązki raportowe (data points), jak również porównanie ESRS z wymogami SFDR, III filar ESG CRR oraz art.  8 Taksonomii.

Zakres tematyczny szkolenia obejmuje wytyczne i stanowiska organów nadzoru dotyczące raportowania zrównoważonego rozwoju.

Szkolenie kierowane jest głównie do osób odpowiedzialnych za raportowanie informacji zrównoważonego rozwoju, pracowników działów ESG, kontrolingu, compliance czy audytu spółek publicznych lub dużych spółek objętych dyrektywą CSRD, a także banków, firm inwestycyjnych i TFI.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  Adres e-mail

  UCZESTNIK:

  Imię i nazwisko

  Stanowisko

  Departament / Dział

  Firma

  Telefon

  Adres e-mail

  DODAJ UCZESTNIKA:

  OSOBA ZGŁASZAJĄCA:

  Ta sama co uczestnikInna

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres e-mail

  Poproszę o fakturę w wersji:

  ElektronicznaPapierowa

  Moje dodatkowe uwagi:

  Dane do faktury:

  Firma

  Adres

  Kod pocztowy

  Miasto

  NIP

  Aby wysłać zgłoszenie należy wyrazić odpowiednie zgody:  POLA OZNACZONE * SĄ POLAMI OBOWIĄZKOWYMI

  WARUNKI UCZESTNICTWA:

  1. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia na adres email podany w formularzu lub na adres: info@prestigeconferences.pl przed rozpoczęciem szkolenia/konferencji
  2. Opłata obejmuje udział w szkoleniu/konferencji.
  3.Po otrzymaniu wypełnionego formularza zostanie przesłane do Państwa potwierdzenie udziału w szkoleniu /konferencji , płatność na podstawie faktury vat .
  4. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej (e-mail na adres: info@prestigeconferences.pl) i potwierdzenia przez organizatora.
  5. W przypadku rezygnacji po wysłaniu formularza ale w terminie dłuższym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia/konferencji zostaną Państwo obciążeni opłatą administracyjną w wysokości 500 zł + vat.
  6. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia/konferencji zostaną Państwo obciążeni pełnymi kosztami uczestnictwa.
  7. Brak udziału w szkoleniu/konferencji i brak rezygnacji powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
  8. W każdym momencie maja Państwo możliwość wyznaczenia innej osoby w miejsce już zgłoszonej.
  9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie lub odwołania szkolenia/ konferencji z przyczyn niezależnych od organizatora.
  10. Organizator oświadcza, że szkolenie i materiały szkoleniowe chronione są prawami autorskimi i zabrania ich rozpowszechniania osobom trzecim, kopiowania i powielania bez pisemnej zgody.
  11. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka Prestige Conferences Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Dembego 30/5, 02-796 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS 0000446692, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 10 000 zł w pełni opłacony, posiadająca nr NIP 951 236 29 98, nr REGON 146488132. Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych dostępna na naszej stronie www pod adresem https://prestigeconferences.pl/klauzula-informacyjna/