Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl

SZKOLENIE ONLINE
KOSZT UDZIAŁU 1 OSOBY

1450 zł + 23% vat do 2 października 2024 r.

1650 zł + 23% vat po 2 października 2024 r.

Rosnące umiędzynarodowienie detalicznych transferów pieniężnych oraz upowszechnianie transferów kryptoaktywów zwiększają znaczenie relacji korespondenckich pomiędzy – szeroko rozumianymi – instytucjami finansowymi.

Regulatorzy i nadzorcy coraz częściej dostrzegają w relacjach pomiędzy instytucjami finansowymi charakter „korespondencki”, co skutkuje koniecznością stosowania przez instytucje obowiązane szczególnych zasad przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i finansowaniu terroryzmu (CFT).

Rozpoznanie występujących relacji korespondenckich, zrozumienie ich ryzyk AML/CFT, wypełnienie obowiązków związanych z nawiązywaniem i kontynuacją relacji, w tym prawidłowy monitoring ich transakcji stają się istotnymi zadaniami, z którymi wiąże się istotna odpowiedzialność wyższego kierownictwa instytucji finansowych.

Dlatego, choć obroty realizowane za pośrednictwem relacji korespondenckich systematycznie rosną, liczba takich relacji spada i coraz trudniej jest je nawiązywać i utrzymać.

Szkolenie poświęcone będzie wymiarowi AML/CFT relacji korespondenckich. Omówione zostaną, m.in.: cele relacji korespondenckich, i przedstawione podstawowe dla nich pojęcia. Prezentacja obejmie Rekomendację 13 FATF (wraz z notą interpretacyjną i wskazówkami) i poruszone w niej zagadnienia: banku fikcyjnego, rachunków przejściowych, de-riskingu, rachunków zagnieżdżonych. Przedstawione też zostaną relacje korespondenckie tak, jak ujmują je dyrektywy AMLD4 i AMLD5 oraz wytyczna sektorowa EUNB o relacjach korespondenckich (w ramach wytycznych o czynnikach ryzyka). Szczegółowo omówione zostaną wątki relacji korespondenckich zawarte w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (definicja, relacje z respondentami z państw trzecich wysokiego ryzyka, warunki zawarcia relacji korespondenckiej). Uwzględnione zostaną zmiany dyrektywy transponowane w ustawie o rynku kryptoaktywów.

Szkolenie obejmie też wątek badań kwestionariuszowych respondentów: zarówno wg Grupy Wolfsberg, jak również zgodnie ze stanowiskiem UKNF (zawieranie relacji z dostawcami usług płatniczych). Omówione zostaną wybrane ryzyka relacji korespondenckich, przy uwzględnieniu znanych przypadków naruszeń przepisów i nałożonych za nie kar.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie kierowane jest do osób, które  działając w instytucjach finansowych  nawiązują, prowadzą lub wspierają prowadzenie relacji z innymi instytucjami finansowymi (zwłaszcza zagranicznymi):

 • jednostki bankowości korespondenckiej,
 • opiekunowie relacji z instytucjami finansowymi (zwł. dostawcami usług płatniczych),
 • prowadzący KYC i monitoring transakcji instytucji finansowych,
 • jednostki przeciwdziałania praniu pieniędzy / Compliance,
 • menedżerowie produktów dla usług płatniczych.

W szczególności, osoby zatrudnione w bankach i   niebankowych dostawców usług płatniczych (instytucjach płatniczych, instytucjach pieniądza elektronicznego). Także członkowie ich zarządów i rad nadzorczych, jednostek audytu, jak również pracownicy organów nadzoru (inspekcji).

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  Adres e-mail

  UCZESTNIK:

  Imię i nazwisko

  Stanowisko

  Departament / Dział

  Firma

  Telefon

  Adres e-mail

  DODAJ UCZESTNIKA:

  OSOBA ZGŁASZAJĄCA:

  Ta sama co uczestnikInna

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres e-mail

  Poproszę o fakturę w wersji:

  ElektronicznaPapierowa

  Moje dodatkowe uwagi:

  Dane do faktury:

  Firma

  Adres

  Kod pocztowy

  Miasto

  NIP

  Aby wysłać zgłoszenie należy wyrazić odpowiednie zgody:  POLA OZNACZONE * SĄ POLAMI OBOWIĄZKOWYMI

  WARUNKI UCZESTNICTWA:

  1. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia na adres email podany w formularzu lub na adres: info@prestigeconferences.pl przed rozpoczęciem szkolenia/konferencji
  2. Opłata obejmuje udział w szkoleniu/konferencji.
  3.Po otrzymaniu wypełnionego formularza zostanie przesłane do Państwa potwierdzenie udziału w szkoleniu /konferencji , płatność na podstawie faktury vat .
  4. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej (e-mail na adres: info@prestigeconferences.pl) i potwierdzenia przez organizatora.
  5. W przypadku rezygnacji po wysłaniu formularza ale w terminie dłuższym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia/konferencji zostaną Państwo obciążeni opłatą administracyjną w wysokości 500 zł + vat.
  6. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia/konferencji zostaną Państwo obciążeni pełnymi kosztami uczestnictwa.
  7. Brak udziału w szkoleniu/konferencji i brak rezygnacji powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
  8. W każdym momencie maja Państwo możliwość wyznaczenia innej osoby w miejsce już zgłoszonej.
  9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie lub odwołania szkolenia/ konferencji z przyczyn niezależnych od organizatora.
  10. Organizator oświadcza, że szkolenie i materiały szkoleniowe chronione są prawami autorskimi i zabrania ich rozpowszechniania osobom trzecim, kopiowania i powielania bez pisemnej zgody.
  11. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka Prestige Conferences Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Dembego 30/5, 02-796 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS 0000446692, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 10 000 zł w pełni opłacony, posiadająca nr NIP 951 236 29 98, nr REGON 146488132. Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych dostępna na naszej stronie www pod adresem https://prestigeconferences.pl/klauzula-informacyjna/