Po kilku latach obowiązywania Rekomendacji H KNF stała się ona pewnym standardem nie tylko w sektorze bankowym. Przejście z kontroli funkcjonalnej i instytucjonalnej na model z mechanizmami kontrolnymi i ich niezależnym monitorowaniem przybliżył rozwiązania polskie do światowych standardów. Niemniej jednak po kilku latach doświadczeń wdrożeniowych podejście do wdrożenia Rekomendacji H wciąż budzie pewne pytania i wątpliwości. Celem szkolenia jest udzielenie odpowiedź i wskazanie najlepszych praktycznych sposobów wdrożenia Rekomendacji H.

Szkolenie dedykowane:

 • Członkom zarządu odpowiedzialny za kontrolę wewnętrzną i compliance
 • Audytorom wewnętrznym
 • Kontrolerom wewnętrznym
 • Compliance Officerom
 • Osobom, zainteresowanym wdrożeniem Rekomendacji H we własnej organizacji

Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl

Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl

KOSZT UDZIAŁU 1 OSOBY

1390 zł+ 23% do 21 listopada 2023

1590 zł + 23% po 21 listopada 2023

PROGRAM SZKOLENIA

 1. ORGANIZACJA SYSTEMU KONTROLI
  WEWNĘTRZNEJ
  Kontrola funkcjonalna i instytucjonalna,
  a Rekomendacja H
  b. Podział na linie obrony – przypadki typowe
  i graniczne
  c. Wyodrębnianie celów szczegółowych a stopień
  szczegółowości
  d. Kategoryzacja nieprawidłowości ilościowa czy
  jakościowa?
 2. FUNKCJA KONTROLI
  a. Rola zarządu i rady nadzorczej w projektowaniu
  i ocenie systemu
  b. Mechanizmy kontrolne – przykłady
  w poszczególnych obszarach i procesach
  c. Mechanizm kontrolny czy weryfikacja bieżąca?
  d. Testowanie pionowe czy poziome?
  e. Matryca funkcji kontroli – problemy
  z uzupełnieniem
  f. Raportowanie funkcji kontroli
 3. COMPLIANCE
  a. Organizacja funkcji compliance w strukturze
  organizacji
  b. Compliance uniwersum – obszary, procesy czy
  cele?
  c. Compliance w matrycy funkcji kontroli – zbędny
  balast czy skuteczne zapewnianie?
  d. Compliance jako zarządzanie ryzykiem braku
  zgodności – od identyfikacji po raportowanie
  e. Jak połączyć compliance w matrycy z
  zarządzaniem ryzykiem braku zgodności
  f. Compliance w grupie – kontrola wewnętrzna czy
  zewnętrzna?
 4. AUDYT WEWNĘTRZNY
  a. Organizacja audytu wewnętrznego
  b. Prowadzenie badań audytowych
  c. Raporty audytowe
  d. Audyt wewnętrzny wg

Rekomendacji H, a standardy IIA

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  Adres e-mail

  UCZESTNIK:

  Imię i nazwisko

  Stanowisko

  Departament / Dział

  Firma

  Telefon

  Adres e-mail

  DODAJ UCZESTNIKA:

  OSOBA ZGŁASZAJĄCA:

  Ta sama co uczestnikInna

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres e-mail

  Poproszę o fakturę w wersji:

  ElektronicznaPapierowa

  Moje dodatkowe uwagi:

  Dane do faktury:

  Firma

  Adres

  Kod pocztowy

  Miasto

  NIP

  Aby wysłać zgłoszenie należy wyrazić odpowiednie zgody:  POLA OZNACZONE * SĄ POLAMI OBOWIĄZKOWYMI

  WARUNKI UCZESTNICTWA:

  1. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia na adres email podany w formularzu lub na adres: info@prestigeconferences.pl przed rozpoczęciem szkolenia/konferencji
  2. Opłata obejmuje udział w szkoleniu/konferencji.
  3.Po otrzymaniu wypełnionego formularza zostanie przesłane do Państwa potwierdzenie udziału w szkoleniu /konferencji , płatność na podstawie faktury vat .
  4. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej (e-mail na adres: info@prestigeconferences.pl) i potwierdzenia przez organizatora.
  5. W przypadku rezygnacji po wysłaniu formularza ale w terminie dłuższym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia/konferencji zostaną Państwo obciążeni opłatą administracyjną w wysokości 500 zł + vat.
  6. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia/konferencji zostaną Państwo obciążeni pełnymi kosztami uczestnictwa.
  7. Brak udziału w szkoleniu/konferencji i brak rezygnacji powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
  8. W każdym momencie maja Państwo możliwość wyznaczenia innej osoby w miejsce już zgłoszonej.
  9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie lub odwołania szkolenia/ konferencji z przyczyn niezależnych od organizatora.
  10. Organizator oświadcza, że szkolenie i materiały szkoleniowe chronione są prawami autorskimi i zabrania ich rozpowszechniania osobom trzecim, kopiowania i powielania bez pisemnej zgody.
  11. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka Prestige Conferences Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Dembego 30/5, 02-796 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS 0000446692, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 10 000 zł w pełni opłacony, posiadająca nr NIP 951 236 29 98, nr REGON 146488132. Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych dostępna na naszej stronie www pod adresem https://prestigeconferences.pl/klauzula-informacyjna/