Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl

KOSZT UDZIAŁU 1 OSOBY

1390 ZŁ +23% VAT do 13 stycznia 2023

1590 ZŁ +23%  VAT po 13 stycznia 2023

SZKOLENIE ADRESOWANE JEST DO :

 • Osób zarządzających bankami lub instytucjami rynku kapitałowego
 • Pracowników działów prawnych, regulacyjnych i compliance banków lub instytucji rynku kapitałowego
 • Radców prawnych i adwokatów
 • Pracowników organów nadzoru
 • Osób odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem ESG
 • Audytorów wewnętrznych i zewnętrznych
 • Osób odpowiedzialnych za raportowanie danych niefinansowych

Tematyka ESG (Environmental, Social, Governance) czy też szerzej zrównoważony rozwój to jeden z najważniejszych obecnie aspektów wpływający na funkcjonowanie przedsiębiorstw w tym w szczególności instytucji działających na rynku finansowym. Przyjęte w przez Unię Europejską zobowiązanie w ramach Europejskiego Zielonego Ładu (tj. EU Green Deal) do przestawienia gospodarki UE na tory zeroemisyjne do 2050 r. skutkuje dynamicznym rozwojem projektów legislacyjnych obejmujących zróżnicowane aspekty dot. ESG. W obszarze przedsiębiorstw finansowych skupiają się one głównie na kwestiach związanych z zarządzaniem ryzykiem, ujawnieniach i tworzeniem zielonej oferty produktowej. Szkolenie ma na celu przybliżenie uczestnikom gwałtownie rozwijających się regulacji prawnych i standardów rynkowych dotyczących ESG, poprzez omówienie najważniejszych inicjatyw regulacyjnych dotyczących raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju, zarządzania ryzykiem ESG czy uwzględnienie kwestii ESG w ramach product governance dot. instrumentów finansowych, a także konstruowania zielonych kredytów czy obligacji. W ramach tego wykładu przybliżone zostaną między innymi najświeższe zmiany w obszarze MIFID, projektowane zmiany dot. raportowania niefinansowego, główne założenia SFDR i rozporządzenia w sprawie taksonomii. Ponadto, omówione zostaną m.in. rekomendacje TCFD dot. raportowania kwestii klimatycznych, zasady UN Global Compact, SDGs i zasady UN FI. Słuchaczom przybliżona zostanie także tematyka greenwashingu. Zakres tematyczny szkolenia obejmuje także wytyczne i stanowiska organów nadzoru dotyczące tematyki ESG: EBA, ESMA, KNF.

Szkolenie stanowi kompendium wiedzy na temat obecnych i planowanych regulacji i odpowiednich standarów rynkowych dot. ESG na rynku bankowym i kapitałowym tym samym  kierowane jest głównie do pracowników banków, instytucji kredytowych, firm inwestycyjnych wykonujących swoje obowiązki służbowe w pionach prawnych, regulacyjnych, compliance, zarządzania ryzykiem ESG, audytu, kontroli, w tym kontroli wewnętrznej, oraz organów nadzoru. Szkolenie w sposób ograniczony może być także przydatne dla pracowników firm ubezpieczeniowych i towarzystw funduszy inwestycyjnych czy adwokatów i radców prawnych świadczących pomoc prawną dla ww. instytucji.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  Adres e-mail

  UCZESTNIK:

  Imię i nazwisko

  Stanowisko

  Departament / Dział

  Firma

  Telefon

  Adres e-mail

  DODAJ UCZESTNIKA:

  OSOBA ZGŁASZAJĄCA:

  Ta sama co uczestnikInna

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres e-mail

  Poproszę o fakturę w wersji:

  ElektronicznaPapierowa

  Moje dodatkowe uwagi:

  Dane do faktury:

  Firma

  Adres

  Kod pocztowy

  Miasto

  NIP

  Aby wysłać zgłoszenie należy wyrazić odpowiednie zgody:  POLA OZNACZONE * SĄ POLAMI OBOWIĄZKOWYMI

  WARUNKI UCZESTNICTWA:

  1. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia na adres email podany w formularzu lub na adres: info@prestigeconferences.pl przed rozpoczęciem szkolenia/konferencji
  2. Opłata obejmuje udział w szkoleniu/konferencji.
  3.Po otrzymaniu wypełnionego formularza zostanie przesłane do Państwa potwierdzenie udziału w szkoleniu /konferencji , płatność na podstawie faktury vat .
  4. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej (e-mail na adres: info@prestigeconferences.pl) i potwierdzenia przez organizatora.
  5. W przypadku rezygnacji po wysłaniu formularza ale w terminie dłuższym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia/konferencji zostaną Państwo obciążeni opłatą administracyjną w wysokości 500 zł + vat.
  6. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia/konferencji zostaną Państwo obciążeni pełnymi kosztami uczestnictwa.
  7. Brak udziału w szkoleniu/konferencji i brak rezygnacji powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
  8. W każdym momencie maja Państwo możliwość wyznaczenia innej osoby w miejsce już zgłoszonej.
  9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie lub odwołania szkolenia/ konferencji z przyczyn niezależnych od organizatora.
  10. Organizator oświadcza, że szkolenie i materiały szkoleniowe chronione są prawami autorskimi i zabrania ich rozpowszechniania osobom trzecim, kopiowania i powielania bez pisemnej zgody.
  11. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka Prestige Conferences Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Dembego 30/5, 02-796 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS 0000446692, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 10 000 zł w pełni opłacony, posiadająca nr NIP 951 236 29 98, nr REGON 146488132. Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych dostępna na naszej stronie www pod adresem https://prestigeconferences.pl/klauzula-informacyjna/