SZKOLENIE ADRESOWANE JEST DO :

  • Osób zarządzających bankami lub instytucjami rynku kapitałowego
  • Pracowników działów prawnych, regulacyjnych i compliance banków lub instytucji rynku kapitałowego
  • Radców prawnych i adwokatów
  • Pracowników organów nadzoru
  • Osób odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem ESG
  • Audytorów wewnętrznych i zewnętrznych
  • Osób odpowiedzialnych za raportowanie danych niefinansowych

Tematyka ESG (Environmental, Social, Governance) czy też szerzej zrównoważony rozwój to jeden z najważniejszych obecnie aspektów wpływający na funkcjonowanie przedsiębiorstw w tym w szczególności instytucji działających na rynku finansowym. Przyjęte w przez Unię Europejską zobowiązanie w ramach Europejskiego Zielonego Ładu (tj. EU Green Deal) do przestawienia gospodarki UE na tory zeroemisyjne do 2050 r. skutkuje dynamicznym rozwojem projektów legislacyjnych obejmujących zróżnicowane aspekty dot. ESG. W obszarze przedsiębiorstw finansowych skupiają się one głównie na kwestiach związanych z zarządzaniem ryzykiem, ujawnieniach i tworzeniem zielonej oferty produktowej. Szkolenie ma na celu przybliżenie uczestnikom gwałtownie rozwijających się regulacji prawnych i standardów rynkowych dotyczących ESG, poprzez omówienie najważniejszych inicjatyw regulacyjnych dotyczących raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju, zarządzania ryzykiem ESG czy uwzględnienie kwestii ESG w ramach product governance dot. instrumentów finansowych, a także konstruowania zielonych kredytów czy obligacji. W ramach tego wykładu przybliżone zostaną między innymi najświeższe zmiany w obszarze MIFID, projektowane zmiany dot. raportowania niefinansowego, główne założenia SFDR i rozporządzenia w sprawie taksonomii. Ponadto, omówione zostaną m.in. rekomendacje TCFD dot. raportowania kwestii klimatycznych, zasady UN Global Compact, SDGs i zasady UN FI. Słuchaczom przybliżona zostanie także tematyka greenwashingu. Zakres tematyczny szkolenia obejmuje także wytyczne i stanowiska organów nadzoru dotyczące tematyki ESG: EBA, ESMA, KNF.

Szkolenie stanowi kompendium wiedzy na temat obecnych i planowanych regulacji i odpowiednich standarów rynkowych dot. ESG na rynku bankowym i kapitałowym tym samym  kierowane jest głównie do pracowników banków, instytucji kredytowych, firm inwestycyjnych wykonujących swoje obowiązki służbowe w pionach prawnych, regulacyjnych, compliance, zarządzania ryzykiem ESG, audytu, kontroli, w tym kontroli wewnętrznej, oraz organów nadzoru. Szkolenie w sposób ograniczony może być także przydatne dla pracowników firm ubezpieczeniowych i towarzystw funduszy inwestycyjnych czy adwokatów i radców prawnych świadczących pomoc prawną dla ww. instytucji.

Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl