Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl

SZKOLENIE ON-LINE

KOSZT UDZIAŁU 1 OSOBY

1490 ZŁ +23% VAT do 6 maja 2024

1650 ZŁ +23%  VAT po 6 maja 2024

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników instytucji obowiązanych, którzy chcieliby poznać praktyczne aspekty relacji z klientem od momentu jej zawarcia, jak i w trakcie trwania stosunków gospodarczych, aż do ich zakończenia oraz zasady realizacji wymogów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w tym obszarze. Pozyskiwanie i gromadzenie wiarygodnych informacji o kliencie oraz ich właściwa analiza pozwala na zmitygowanie ryzyka związanego z wykorzystaniem instytucji do działalności przestępczej.

Podczas szkolenia zostaną omówione zasady nawiązywania relacji z klientem, stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz „czerwone flagi” mogące sygnalizować podwyższony poziom jego ryzyka pod kątem prania pieniędzy. Program szkolenia obejmuje również kwestie list sankcyjnych, krajów trzecich wysokiego ryzyka, deriskingu oraz branży krypto.

Uczestnicy szkolenia:

 • Członkowie Zarządu, Rada Nadzorcza
 • Dyrektorzy, kierownicy , specjaliści departamentów: complinace; bezpieczeństwa; przeciwdziałania nadużyciom; kontroli wewnętrznej; ryzyka operacyjnego; audytu wewnętrznego; prawnego
 • Pracownicy Organów Nadzoru
 • Doradcy kadry zarządzającej, pracownicy odpowiedzialni za negocjacje, współpracę z kontrahentami, inwestycje, nadzór
 • Wszyscy zainteresowani tematem

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  Adres e-mail

  UCZESTNIK:

  Imię i nazwisko

  Stanowisko

  Departament / Dział

  Firma

  Telefon

  Adres e-mail

  DODAJ UCZESTNIKA:

  OSOBA ZGŁASZAJĄCA:

  Ta sama co uczestnikInna

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres e-mail

  Poproszę o fakturę w wersji:

  ElektronicznaPapierowa

  Moje dodatkowe uwagi:

  Dane do faktury:

  Firma

  Adres

  Kod pocztowy

  Miasto

  NIP

  Aby wysłać zgłoszenie należy wyrazić odpowiednie zgody:  POLA OZNACZONE * SĄ POLAMI OBOWIĄZKOWYMI

  WARUNKI UCZESTNICTWA:

  1. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia na adres email podany w formularzu lub na adres: info@prestigeconferences.pl przed rozpoczęciem szkolenia/konferencji
  2. Opłata obejmuje udział w szkoleniu/konferencji.
  3.Po otrzymaniu wypełnionego formularza zostanie przesłane do Państwa potwierdzenie udziału w szkoleniu /konferencji , płatność na podstawie faktury vat .
  4. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej (e-mail na adres: info@prestigeconferences.pl) i potwierdzenia przez organizatora.
  5. W przypadku rezygnacji po wysłaniu formularza ale w terminie dłuższym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia/konferencji zostaną Państwo obciążeni opłatą administracyjną w wysokości 500 zł + vat.
  6. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia/konferencji zostaną Państwo obciążeni pełnymi kosztami uczestnictwa.
  7. Brak udziału w szkoleniu/konferencji i brak rezygnacji powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
  8. W każdym momencie maja Państwo możliwość wyznaczenia innej osoby w miejsce już zgłoszonej.
  9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie lub odwołania szkolenia/ konferencji z przyczyn niezależnych od organizatora.
  10. Organizator oświadcza, że szkolenie i materiały szkoleniowe chronione są prawami autorskimi i zabrania ich rozpowszechniania osobom trzecim, kopiowania i powielania bez pisemnej zgody.
  11. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka Prestige Conferences Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Dembego 30/5, 02-796 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS 0000446692, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 10 000 zł w pełni opłacony, posiadająca nr NIP 951 236 29 98, nr REGON 146488132. Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych dostępna na naszej stronie www pod adresem https://prestigeconferences.pl/klauzula-informacyjna/