II edycja konferencji z z cyklu  Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzy i Finansowaniu terroryzmu   (AML/CFT)  

pt: „Dynamiczny rozwój regulacji i standardów AML – zachowanie zgodności i skuteczne zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu”  poświęcona jest przede wszystkim praktycznemu omówieniu najistotniejszych zmian  wynikających z V i VI Dyrektywy AML.  Zasadniczym celem Konferencji jest odpowiedź na potrzeby instytucji obowiązanych, którym zależy na zachowaniu zgodności swego działania z obowiązującymi regulacjami jak i  nachodzącymi  najbliższymi zmianami w tym zakresie , w tym z  wytycznymi EBA w obszarze Aml ,które wejdą już  w życie  wkrótce z dniem 1 grudnia 2022r.

Eksperci przedstawią swoje propozycje interpretacji przepisów  Dzięki udziałowi w Konferencji, Uczestnicy zyskają praktyczną wiedzę z zakresu regulacji AML oraz możliwości rozmowy [wymiany myśli] na wskazane w programie zagadnienia z Ekspertami z zakresu AML.”


Do udziału w konferencji zapraszamy pracowników instytucji obowiązanych na co dzień zaangażowanych w przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz pracowników działów compliance, prawnych i audytu wewnętrznego, którzy wspierają lub rozliczają system AML/CFT w danej instytucji obowiązanej.

Adresaci konferencji:

 • Członkowie Zarządu, Rada Nadzorcza
 • Dyrektorzy działu compliance
 • Pracownicy Organów Nadzoru
 • Dyrektorzy ds. bezpieczeństwa i przeciwdziałania nadużyciom
 • Pracownicy kontroli wewnętrznej
 • Pracownicy działów ryzyka operacyjnego
 • Audytorzy wewnętrzni, pracownicy kontroli wewnętrznej
 • Prawnicy
 • Doradcy kadry zarządzającej, pracownicy odpowiedzialni za negocjacje, współpracę z kontrahentami, inwestycje, nadzór
 • Wszyscy zainteresowani tematem

Koszt udziału 1 osoby:

1550 zł + 23% vat do 23 listopada 2022
1750 zł + 23% vat po 23 listopada 2022

Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  UCZESTNIK:

  Imię i nazwisko

  Stanowisko

  Departament / Dział

  Firma

  Telefon

  Adres e-mail

  DODAJ UCZESTNIKA:

  OSOBA ZGŁASZAJĄCA:

  Ta sama co uczestnikInna

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres e-mail

  Poproszę o fakturę w wersji:

  ElektronicznaPapierowa

  Moje dodatkowe uwagi:

  Dane do faktury:

  Firma

  Adres

  Kod pocztowy

  Miasto

  NIP

  Aby wysłać zgłoszenie należy wyrazić odpowiednie zgody:  POLA OZNACZONE * SĄ POLAMI OBOWIĄZKOWYMI

  WARUNKI UCZESTNICTWA:

  1. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia na adres email podany w formularzu lub na adres: info@prestigeconferences.pl przed rozpoczęciem szkolenia/konferencji
  2. Opłata obejmuje udział w szkoleniu/konferencji.
  3.Po otrzymaniu wypełnionego formularza zostanie przesłane do Państwa potwierdzenie udziału w szkoleniu /konferencji , płatność na podstawie faktury vat .
  4. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej (e-mail na adres: info@prestigeconferences.pl) i potwierdzenia przez organizatora.
  5. W przypadku rezygnacji po wysłaniu formularza ale w terminie dłuższym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia/konferencji zostaną Państwo obciążeni opłatą administracyjną w wysokości 500 zł + vat.
  6. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia/konferencji zostaną Państwo obciążeni pełnymi kosztami uczestnictwa.
  7. Brak udziału w szkoleniu/konferencji i brak rezygnacji powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
  8. W każdym momencie maja Państwo możliwość wyznaczenia innej osoby w miejsce już zgłoszonej.
  9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie lub odwołania szkolenia/ konferencji z przyczyn niezależnych od organizatora.
  10. Organizator oświadcza, że szkolenie i materiały szkoleniowe chronione są prawami autorskimi i zabrania ich rozpowszechniania osobom trzecim, kopiowania i powielania bez pisemnej zgody.
  11. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka Prestige Conferences Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Dembego 30/5, 02-796 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS 0000446692, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 10 000 zł w pełni opłacony, posiadająca nr NIP 951 236 29 98, nr REGON 146488132. Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych dostępna na naszej stronie www pod adresem https://prestigeconferences.pl/klauzula-informacyjna/