Najważniejsze zagadnienia szkolenia:

I. Ujawnienie nadużyć wewnętrznych

 • mechanizmy i narzędzia pozyskiwania informacji o fraudach w przedsiębiorstwie
 • możliwości i ograniczenia prawne związane z użyciem środków technicznych do ujawniania fraudów

II. Wewnętrzne procedury postępowania w przypadku ujawnienia fraudu

III. Formy i metody prowadzenia postępowań wyjaśniających

 • Odpowiednie lub posiłkowe stosowanie procedur Kodeksu Postępowania Karnego
 • Sposoby dokumentowania czynności wyjaśniających
 • IV Czynności wyjaśniające w znaczeniu proceduralnym

V. Taktyki i techniki rozpytań i przesłuchań

VI. Decyzje końcowe postępowań wewnętrznych

Adresaci szkolenia:

 • Członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej, kadra kierownicza,
 • Dyrektorzy ds. bezpieczeństwa i przeciwdziałania nadużyciom
 • Dyrektorzy, pracownicy działów ryzyka operacyjnego
 • Dyrektorzy działu compliance
 • Audytorzy wewnętrzni, pracownicy kontroli wewnętrznej
 • Prawnicy
 • Pracownicy komórek ds. ryzyka, pracownicy odpowiedzialni za sprawozdawczość zarządczą
 • Osoby odpowiedzialne za ryzyko braku zgodności
 • Kadra menadżerska, w szczególności osoby zajmujące się dziedzinami o podwyższonym ryzyku, np. księgowością, zaopatrzeniem, obsługą klienta, zarządzania projektami
 • Osoby odpowiedzialne za tworzenie wewnętrznych programów antykorupcyjnych i antydefraudacyjnych
 • Doradcy kadry zarządzającej, pracownicy odpowiedzialni za negocjacje, współpracę z kontrahentami, inwestycje, nadzór.
 • Prawników

W przypadku chęci uczestnictwa w projekcie oraz uzyskania pełnego zakresu szkolenia, prosimy o kontakt z naszym działem sprzedaży:

Małgorzata Osińska
Tel. 22 641 14 30
E-mail: malgorzata.osinska@prestigeconferences.pl