Zgodnie z uchwalonym przez Sejm projektem zmian Kodeksu Spółek Handlowych sprawozdanie rady nadzorczej każdej spółki akcyjnej będzie musiało zawierać co najmniej „ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego”. Niniejsze szkolenia ma na celu wskazanie najlepszych dobrych praktyk i standardowych modeli powyższych funkcji i systemów wewnętrznych oraz zasad ich oceny przez radę nadzorczą, jej komitety oraz zarząd spółki.

Szkolenie dedykowane dla członków rad nadzorczych, komitetów audytu i ryzyka, członków zarządu, pracowników departamentów prawnych, compliance, zarządzania ryzykiem, kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego spółek akcyjnych z wysoko regulowanego sektora finansowego (banki, domy maklerskie, zakłady ubezpieczeń).

Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl