Zgodnie z uchwalonym przez Sejm projektem zmian Kodeksu Spółek Handlowych sprawozdanie rady nadzorczej każdej spółki akcyjnej będzie musiało zawierać co najmniej „ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego”. Niniejsze szkolenia ma na celu wskazanie najlepszych dobrych praktyk i standardowych modeli powyższych funkcji i systemów wewnętrznych oraz zasad ich oceny przez radę nadzorczą, jej komitety oraz zarząd spółki.

Szkolenie dedykowane dla członków rad nadzorczych, komitetów audytu i ryzyka, członków zarządu, pracowników departamentów prawnych, compliance, zarządzania ryzykiem, kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego spółek akcyjnych z wysoko regulowanego sektora finansowego (banki, domy maklerskie, zakłady ubezpieczeń).

Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl

KOSZT UDZIAŁU 1 OSOBY

1390 ZŁ +23% VAT do 13 marca 2023

1590 ZŁ +23%  VAT po 13 marca 2023

Plan szkolenia

 1. System(y) kontroli wewnętrznej
  • modele systemu kontroli wewnętrznej (COSO, Rekomendacja H, trzy linie obrony, kontrola funkcjonalna),
  • system kontroli wewnętrznej w banku,
  • system kontroli wewnętrznej w domu maklerskim,
  • system kontroli wewnętrznej w zakładzie ubezpieczeń,
  • zasady oceny adekwatności i skuteczności systemów kontroli wewnętrznej
 2. Zarządzanie ryzykiem
  • modele zarządzania ryzykiem (COSO-ERM, COBIT, ISO, Rekomendacja Z),
  • zarządzanie ryzykiem w banku,
  • zarządzanie ryzykiem w domu maklerskim
  • zarządzanie ryzykiem w zakładzie ubezpieczeń
  • zasady oceny adekwatności i skuteczności systemu zarządzania ryzykiem
 3. Compliance
  • modele compliance (COSO-Compliance, ISO, Rekomendacja H),
  • compliance w bankach,
  • compliance w domach maklerskich,
  • compliance w zakładach ubezpieczeń,
  • zasady oceny adekwatności i skuteczności compliance
 4. Audyt wewnętrzny
  • modele audytu wewnętrznego (IIA, Rekomendacja H),
  • audyt wewnętrzny w banku,
  • audyt wewnętrzny w domu maklerskim,
  • audyt wewnętrzny w zakładzie ubezpieczeń,
  • zasady oceny adekwatności i skuteczności audytu wewnętrznego.

Szkoleniowiec

DR ŁUKASZ CICHY

jest radcą prawnym, obecnie prowadzi własną kancelarię radcowską w Warszawie.
Specjalizuje się w zagadnieniach corporate governance, kontroli wewnętrznej, compliance, audytu wewnętrzne-go, zarządzania ryzykiem, polityki wynagrodzeń i whistleblowingu. Przed rozpoczęciem własnej działalności pracował m.in w Departamencie Inspekcji Bankowych, Instytucji Płatniczych i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. W UKNF był odpowiedzialny za obszar zarządzania bankiem.
Uczestniczył w licznych pracach legislacyjnych związanych m.in. z implementacją dyrektywy CRD IV m.in rozporządzeniem MFiR zastępującym uchwałę 258/2011 KNF, opracowaniem Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych KNF, a także pracach konsultacyjnych dotyczących Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. Bral udział w pracach związanych z obszarem metodologii BION obszarze zarządzania oraz Rekomendacjami H KNF
i Rekomendacją Z KNF.
Jest autorem wielu artykułów i opracowań, w tym m.in. broszury UKNF „Funkcja compliance w bankach” oraz „Whistleblowing w bankach”. Jest doświadczonym i cenionym szkoleniowcem mającym na swoim koncie liczne szkolenia i seminaria dla słuchaczy z sektora finansowego. Współpracował ze Stowarzyszeniem Compliance Polska, Instytutem Compliance, Instytutem Audytorów Wewnętrznych IIA Polska, Polskim Instytutem Dyrektorów, Stowarzyszeniem Zarządzania Ryzykiem Polrisk. W 2017 r. został nagrodzony wyróżnieniem przez Stowarzyszenie Compliance Polska za działanie na rzecz rozwoju i podnoszenia standardów compliance. Ukończył podyplomowe studia z zakresu zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych w Szkole Głównej Handlowej i studia doktoranckie na WPIA UW.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  Adres e-mail

  UCZESTNIK:

  Imię i nazwisko

  Stanowisko

  Departament / Dział

  Firma

  Telefon

  Adres e-mail

  DODAJ UCZESTNIKA:

  OSOBA ZGŁASZAJĄCA:

  Ta sama co uczestnikInna

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres e-mail

  Poproszę o fakturę w wersji:

  ElektronicznaPapierowa

  Moje dodatkowe uwagi:

  Dane do faktury:

  Firma

  Adres

  Kod pocztowy

  Miasto

  NIP

  Aby wysłać zgłoszenie należy wyrazić odpowiednie zgody:  POLA OZNACZONE * SĄ POLAMI OBOWIĄZKOWYMI

  WARUNKI UCZESTNICTWA:

  1. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia na adres email podany w formularzu lub na adres: info@prestigeconferences.pl przed rozpoczęciem szkolenia/konferencji
  2. Opłata obejmuje udział w szkoleniu/konferencji.
  3.Po otrzymaniu wypełnionego formularza zostanie przesłane do Państwa potwierdzenie udziału w szkoleniu /konferencji , płatność na podstawie faktury vat .
  4. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej (e-mail na adres: info@prestigeconferences.pl) i potwierdzenia przez organizatora.
  5. W przypadku rezygnacji po wysłaniu formularza ale w terminie dłuższym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia/konferencji zostaną Państwo obciążeni opłatą administracyjną w wysokości 500 zł + vat.
  6. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia/konferencji zostaną Państwo obciążeni pełnymi kosztami uczestnictwa.
  7. Brak udziału w szkoleniu/konferencji i brak rezygnacji powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
  8. W każdym momencie maja Państwo możliwość wyznaczenia innej osoby w miejsce już zgłoszonej.
  9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie lub odwołania szkolenia/ konferencji z przyczyn niezależnych od organizatora.
  10. Organizator oświadcza, że szkolenie i materiały szkoleniowe chronione są prawami autorskimi i zabrania ich rozpowszechniania osobom trzecim, kopiowania i powielania bez pisemnej zgody.
  11. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka Prestige Conferences Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Dembego 30/5, 02-796 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS 0000446692, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 10 000 zł w pełni opłacony, posiadająca nr NIP 951 236 29 98, nr REGON 146488132. Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych dostępna na naszej stronie www pod adresem https://prestigeconferences.pl/klauzula-informacyjna/