Podczas szkolenia omówione zostaną:

  1. Zasady, tryb i warunki podejmowania i prowadzenia działalności w zakresie obrotu papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi.
  2.  Zasady funkcjonowania, prawa i obowiązki podmiotów uczestniczących w obrocie instrumentami finansowymi.
  3. Zasady funkcjonowania rynku giełdowego i pozagiełdowego Forex (zasady zawierania transakcji, systemy transakcyjne).
  4. Zasady ujawniania transakcji w rachunkowości;
  5. Transakcje pochodnymi a rozliczenia przez CCP

Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl