Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl

KOSZT UDZIAŁU 1 OSOBY

1390 ZŁ +23% VAT do 19 kwietnia 2023

1550 ZŁ +23%  VAT po 19 kwietnia 2023

15% RABATU PRZY UDZIALE W DWÓCH
CZĘŚCIACH SZKOLENIA

Szkolenie, z uwagi na bardzo obszerny zakres zagadnień i materiału, składa się z dwu – odrębnych i samodzielnych – części.

Zainteresowanych zapraszamy do udziału w części 1. Pt: Projekty rozporządzeń (AMLR, FTR) bezpośrednio dotyczących instytucji obowiązanych

Uczestnictwo w każdej części szkolenia zalecane jest osobom, które mają już co najmniej ogólne zrozumienie obowiązujących przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu lub przynajmniej mają orientację w ważniejszych częściach systemu AML/CFT, takich jak np. środki bezpieczeństwa finansowego, nadzór AML/CFT lub monitorowanie i raportowanie transakcji podejrzanych.

W ciągu nadchodzących trzech lat, pomiędzy 2023 a 2026 powinny zostać przyjęte, wejść w życie, a następnie do stosowania na terenie państw członkowskich co najmniej trzy kluczowe rozporządzenia i jedna dyrektywa, które zastąpią dotychczasowe regulacje w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT). Zmiany nastąpią zarówno na szczeblu UE (stracą moc dyrektywy AMLD4 i AMLD5), jak również na szczeblu państw członkowskich (m.in. straci moc istotna większość przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu).

Powstanie nowy, europejski urząd ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, tzw. AMLA, który przejmie m.in. znaczną część obowiązków europejskich nadzorców ostrożnościowych (EBA, ESMA, EIOPA), których w zakresie AML/CFT reprezentuje dziś EBA. Urząd zostanie ustanowiony rozporządzeniem (tzw. AMLAR), sformowany, zaproponuje Komisji Europejskiej odpowiednie akty wykonawcze i przygotuje się do rozpoczęcia działalności nadzorczej.

Zostanie sformułowany i przedstawiony Komisji Europejskiej zestaw regulacyjnych standardów technicznych (tzw. RTS, na podstawie art. 290 TFUE) oraz wykonawczych standardów technicznych (na podstawie art. 291 TFUE), które będą miały zastosowanie do realizacji obowiązków w zakresie AML/CFT zarówno przez instytucje obowiązane, jak i przez organy nadzoru (np. polską KNF), czy też jednostki analityki finansowej (np. polskiego GIIF).

Podstawowe obowiązki instytucji obowiązanych zostaną na nowo, z uwzględnieniem zmian, zapisane w rozporządzeniu (AMLR), które będzie obowiązywać bezpośrednio i w jednolity sposób we wszystkich państwach członkowskich. Rozporządzenie (UE) 2015/847 (tzw. FTR), stanowiące uzupełnienie dotychczasowego systemu AML/CFT dla UE, opartego na dyrektywach (UE) 2015/849 i 2018/843, zostanie istotnie rozszerzone o przepisy dotyczące informacji o kryptoaktywach i zastąpione nowym aktem.

Nowa dyrektywa (tzw. AMLD6), która zastąpi dyrektywę 2015/849 (oraz 2018/843), zawierać będzie przepisy o zasadach oceny ryzyka, rejestrach UBO, rejestrach rachunków bankowych i rejestrach nieruchomości. Określi ona także jednolite zasady działania jednostek analityki finansowej (tzw. FIU, np. GIIF) i mechanizmy wymiany informacji miedzy nimi. Maksymalne wysokości kar, jak i środki administracyjne stosowanie przez nadzorców zostaną ujednolicone, choć państwa członkowskie uzyskają prawa do nakładania kar wyższych.

Choć dziś znamy jedynie projekty tych czterech regulacji, które w wybranych aspektach będą podlegały jeszcze modyfikacjom (np. zasady cyklicznego wyboru instytucji obowiązanych do nadzoru bezpośredniego przez AMLA), wyłania się z nich istotnie nowy system, do którego instytucje obowiązane, nadzorcy i jednostki analityki finansowej będą się musiały dostosować. Warto już dziś poznać ten nowy system, jego elementy i zależności, aby wiedzieć, jakie kroki podejmować, by nie być przez te nowe ramy AML/CFT w UE niezasadnie zaskoczonym.

Z uwagi na dystans, który dzieli nas od przyjęcia ostatecznych rozwiązań regulacyjnych, naszym głównym celem będzie zrozumienie sensu nowego systemu, jego składowych i powiązań, nie zaś szczegółowych mechanizmów, które znajdą w nim swoje źródło.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  Adres e-mail

  UCZESTNIK:

  Imię i nazwisko

  Stanowisko

  Departament / Dział

  Firma

  Telefon

  Adres e-mail

  DODAJ UCZESTNIKA:

  OSOBA ZGŁASZAJĄCA:

  Ta sama co uczestnikInna

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres e-mail

  Poproszę o fakturę w wersji:

  ElektronicznaPapierowa

  Moje dodatkowe uwagi:

  Dane do faktury:

  Firma

  Adres

  Kod pocztowy

  Miasto

  NIP

  Aby wysłać zgłoszenie należy wyrazić odpowiednie zgody:  POLA OZNACZONE * SĄ POLAMI OBOWIĄZKOWYMI

  WARUNKI UCZESTNICTWA:

  1. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia na adres email podany w formularzu lub na adres: info@prestigeconferences.pl przed rozpoczęciem szkolenia/konferencji
  2. Opłata obejmuje udział w szkoleniu/konferencji.
  3.Po otrzymaniu wypełnionego formularza zostanie przesłane do Państwa potwierdzenie udziału w szkoleniu /konferencji , płatność na podstawie faktury vat .
  4. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej (e-mail na adres: info@prestigeconferences.pl) i potwierdzenia przez organizatora.
  5. W przypadku rezygnacji po wysłaniu formularza ale w terminie dłuższym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia/konferencji zostaną Państwo obciążeni opłatą administracyjną w wysokości 500 zł + vat.
  6. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia/konferencji zostaną Państwo obciążeni pełnymi kosztami uczestnictwa.
  7. Brak udziału w szkoleniu/konferencji i brak rezygnacji powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
  8. W każdym momencie maja Państwo możliwość wyznaczenia innej osoby w miejsce już zgłoszonej.
  9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie lub odwołania szkolenia/ konferencji z przyczyn niezależnych od organizatora.
  10. Organizator oświadcza, że szkolenie i materiały szkoleniowe chronione są prawami autorskimi i zabrania ich rozpowszechniania osobom trzecim, kopiowania i powielania bez pisemnej zgody.
  11. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka Prestige Conferences Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Dembego 30/5, 02-796 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS 0000446692, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 10 000 zł w pełni opłacony, posiadająca nr NIP 951 236 29 98, nr REGON 146488132. Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych dostępna na naszej stronie www pod adresem https://prestigeconferences.pl/klauzula-informacyjna/