Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl

SZKOLENIE ONLINE
KOSZT UDZIAŁU 1 OSOBY

2290 zł + 23% vat do 5 marca 2024
2490 zł + 23% vat po 5 marca 2024

Raportowanie transakcji pochodnych stanowi jeden z najistotniejszych i najobszerniejszych wymogów wprowadzonych przez rozporządzenie EMIR (European Market Infrastructure Regulation). Od czasu jego wdrożenia w 2014 r. proces ten przeszedł klika modyfikacji, m.in. w ramach tzw. EMIR II z 2017 r. Na podstawie doświadczeń zebranych w ciągu pierwszych lat funkcjonowania procesu raportowania transakcji pochodnych do repozytoriów transakcji podjęto decyzję o przeprowadzeniu szerokiej reformy, która została zainicjowana w ramach rozporządzenia EMIR Refit z 2019 r. Na jego podstawie ESMA przygotowała nowe projekty RTS i ITS oraz wytycznych w sprawie raportowania transakcji pochodnych, które będą obowiązywać od 29 kwietnia 2024 r.

Wprowadzane zmiany mają charakter fundamentalny i dotyczą sposobu przedstawiania informacji na temat transakcji, kontrahentów i zabezpieczeń, a także wprowadzają nowy model zarządzania tymi danymi oraz ich jakością. Na szczególną uwagę zasługują m.in. raporty końca dnia czy proces uzgadniania (rekoncyliacji) zaraportowanych danych. Część planowanych modyfikacji ma na celu zastosowanie rozwiązań analogicznych do tych, które zostały wypracowane w ramach innych reżimów raportowania.

Pierwszego dnia szkolenia omówione zostaną planowane zmiany do procesu raportowania EMIR zgodnie ze stanem legislacyjnym aktualnym na dzień szkolenia, w szczególności z uwzględnieniem projektowanych przez ESMA wytycznych.

Drugiego dnia szkolenia przeprowadzony zostanie warsztat, w ramach którego zaprezentowane zostaną przykładowe akcje na transakcjach wymagające raportowania, z uwzględnieniem reguł walidacji, formatu danych i ogólnych zasad raportowania.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  Adres e-mail

  UCZESTNIK:

  Imię i nazwisko

  Stanowisko

  Departament / Dział

  Firma

  Telefon

  Adres e-mail

  DODAJ UCZESTNIKA:

  OSOBA ZGŁASZAJĄCA:

  Ta sama co uczestnikInna

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres e-mail

  Poproszę o fakturę w wersji:

  ElektronicznaPapierowa

  Moje dodatkowe uwagi:

  Dane do faktury:

  Firma

  Adres

  Kod pocztowy

  Miasto

  NIP

  Aby wysłać zgłoszenie należy wyrazić odpowiednie zgody:  POLA OZNACZONE * SĄ POLAMI OBOWIĄZKOWYMI

  WARUNKI UCZESTNICTWA:

  1. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia na adres email podany w formularzu lub na adres: info@prestigeconferences.pl przed rozpoczęciem szkolenia/konferencji
  2. Opłata obejmuje udział w szkoleniu/konferencji.
  3.Po otrzymaniu wypełnionego formularza zostanie przesłane do Państwa potwierdzenie udziału w szkoleniu /konferencji , płatność na podstawie faktury vat .
  4. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej (e-mail na adres: info@prestigeconferences.pl) i potwierdzenia przez organizatora.
  5. W przypadku rezygnacji po wysłaniu formularza ale w terminie dłuższym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia/konferencji zostaną Państwo obciążeni opłatą administracyjną w wysokości 500 zł + vat.
  6. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia/konferencji zostaną Państwo obciążeni pełnymi kosztami uczestnictwa.
  7. Brak udziału w szkoleniu/konferencji i brak rezygnacji powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
  8. W każdym momencie maja Państwo możliwość wyznaczenia innej osoby w miejsce już zgłoszonej.
  9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie lub odwołania szkolenia/ konferencji z przyczyn niezależnych od organizatora.
  10. Organizator oświadcza, że szkolenie i materiały szkoleniowe chronione są prawami autorskimi i zabrania ich rozpowszechniania osobom trzecim, kopiowania i powielania bez pisemnej zgody.
  11. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka Prestige Conferences Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Dembego 30/5, 02-796 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS 0000446692, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 10 000 zł w pełni opłacony, posiadająca nr NIP 951 236 29 98, nr REGON 146488132. Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych dostępna na naszej stronie www pod adresem https://prestigeconferences.pl/klauzula-informacyjna/