TEMATY OMAWIANE W RAMACH PRZYKŁADÓW TO M.IN.:

• ocena jakości klasyfikacji do stage
• istotny wzrost ryzyka kredytowego
• forward looking approach
• aproksymacja lifetime
• backtesty modeli

ODBIORCY:

Pracownicy departamentów ryzyka kredytowego, audytu, walidacji, osoby zajmujące się procesem kalkulacji odpisów zgodnie z MSSF 9.

Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl

KOSZT UDZIAŁU 1 OSOBY

1450 ZŁ +23% VAT do 9 maja 2023

1650 ZŁ +23%  VAT po 9 maja 2023

Program szkolenia

Wprowadzenie

 • główne założenia standardu
 • zakres stosowania
 • model biznesowy

Odpis aktualizujący

 • definicja odpisu
 • horyzont ustalania odpisu
 • porównanie dotychczas stosowanych modeli

Definicja default

 • przesłanki utraty wartości
 • definicja niewykonania zobowiązania
 • nowa definicja default
 • wytyczne EBA w zakresie nowej definicji default (kluczowe aspekty)
 • kalkulacja DPD
 • wyzwania płynące z wprowadzenia nowej definicji default
 • wpływ zmian na modele impairmentowe

Klasyfikacja instrumentów

 • definicja koszyków (stage)
 • ocena indywidualna vs. ocena grupowa
 • low credit risk
 • POCI
 • modyfikacje warunków umowy
 • ocena jakości klasyfikacji (backtesty)

Istotny wzrost ryzyka kredytowego

 • definicja
 • przesłanki istotnego wzrostu
 • kryteria względne i bezwzględne
 • okres kwarantanny
 • praktyczne przykłady
 • brak oceny ryzyka na moment początkowego ujęcia

Prognozy dotyczące przyszłości

 • możliwe scenariusze
 • źródła scenariuszy
 • sposób uwzględniania prognoz makroekonomicznych

Estymacja oczekiwanych strat kredytowych

 • definicja parametrów ryzyka kredytowego (PD, LGD, EAD)
 • filozofia ratingowa
 • wyznaczanie default rate i recovery rate
 • podejście do modelowania PD, LGD, EAD
 • aproksymacja lifetime ECL
 • sposoby wyznaczenia horyzontu lifetime dla produktów odnawialnych

Praktyczne aspekty budowy modeli

 • backtesty modeli

Nowa Rekomendacja R

 • omówienie głównych założeń

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  Adres e-mail

  UCZESTNIK:

  Imię i nazwisko

  Stanowisko

  Departament / Dział

  Firma

  Telefon

  Adres e-mail

  DODAJ UCZESTNIKA:

  OSOBA ZGŁASZAJĄCA:

  Ta sama co uczestnikInna

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres e-mail

  Poproszę o fakturę w wersji:

  ElektronicznaPapierowa

  Moje dodatkowe uwagi:

  Dane do faktury:

  Firma

  Adres

  Kod pocztowy

  Miasto

  NIP

  Aby wysłać zgłoszenie należy wyrazić odpowiednie zgody:  POLA OZNACZONE * SĄ POLAMI OBOWIĄZKOWYMI

  WARUNKI UCZESTNICTWA:

  1. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia na adres email podany w formularzu lub na adres: info@prestigeconferences.pl przed rozpoczęciem szkolenia/konferencji
  2. Opłata obejmuje udział w szkoleniu/konferencji.
  3.Po otrzymaniu wypełnionego formularza zostanie przesłane do Państwa potwierdzenie udziału w szkoleniu /konferencji , płatność na podstawie faktury vat .
  4. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej (e-mail na adres: info@prestigeconferences.pl) i potwierdzenia przez organizatora.
  5. W przypadku rezygnacji po wysłaniu formularza ale w terminie dłuższym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia/konferencji zostaną Państwo obciążeni opłatą administracyjną w wysokości 500 zł + vat.
  6. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia/konferencji zostaną Państwo obciążeni pełnymi kosztami uczestnictwa.
  7. Brak udziału w szkoleniu/konferencji i brak rezygnacji powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
  8. W każdym momencie maja Państwo możliwość wyznaczenia innej osoby w miejsce już zgłoszonej.
  9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie lub odwołania szkolenia/ konferencji z przyczyn niezależnych od organizatora.
  10. Organizator oświadcza, że szkolenie i materiały szkoleniowe chronione są prawami autorskimi i zabrania ich rozpowszechniania osobom trzecim, kopiowania i powielania bez pisemnej zgody.
  11. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka Prestige Conferences Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Dembego 30/5, 02-796 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS 0000446692, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 10 000 zł w pełni opłacony, posiadająca nr NIP 951 236 29 98, nr REGON 146488132. Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych dostępna na naszej stronie www pod adresem https://prestigeconferences.pl/klauzula-informacyjna/