Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl

SZKOLENIE ON-LINE

KOSZT UDZIAŁU 1 OSOBY

1450 ZŁ +23% VAT do 13 maja 2024

1650 ZŁ +23%  VAT po 13 maja 2024

Uczestnicy:

Szkolenie adresowane jest do szerokiego grona pracowników banków oraz firm inwestycyjnych, zatrudnionych w komórkach biznesowych, ryzyka, compliance, audytu wewnętrznego oraz działach prawnych, jak również dla osób na stanowiskach kierowniczych, w tym członków zarządów oraz rad nadzorczych.

O szkoleniu:

Działalność banków i firm inwestycyjnych nierozerwalnie wiąże się z podejmowaniem ryzyka. Jako instytucje zaufania publicznego, obowiązane są one dochowywać najwyższych standardów oraz zapewniać przejrzystość w procesie podejmowania decyzji.

Oznacza to również, że mogą być one podatne na pewne niepożądane działania. Jednym z nich są konflikty interesów, czyli sytuacje, w których dochodzi do sprzeczności pomiędzy interesami, które chcą osiągnąć różne osoby lub podmioty.

Obowiązkiem instytucji jest identyfikowanie takich przypadków oraz należyte nimi zarządzanie. Dobre i odpowiedzialne podejście do konfliktów pozwoli uniknąć zdarzeń ryzyka operacyjnego, jak również reputacyjnego. W tym sensie, nie można tego taktować jedynie jako pusty obowiązek, sprowadzający się do prowadzenia rejestru konfliktów interesów, bez aktywnego ich monitorowania oraz zarządzania.

Jak zarządzać konfliktami? Czy każdy konflikt od razu stanowi konflikt interesów w rozumieniu przepisów? Jakie są najczęstsze przypadki konfliktów? Kto powinien być odpowiedzialny za ich bieżącą identyfikację oraz zgłaszanie? Jak postępować z konfliktami w ramach zarządu i rady nadzorczej? Na te i na inne pytania postara się odpowiedzieć niniejsze szkolenie.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  Adres e-mail

  UCZESTNIK:

  Imię i nazwisko

  Stanowisko

  Departament / Dział

  Firma

  Telefon

  Adres e-mail

  DODAJ UCZESTNIKA:

  OSOBA ZGŁASZAJĄCA:

  Ta sama co uczestnikInna

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres e-mail

  Poproszę o fakturę w wersji:

  ElektronicznaPapierowa

  Moje dodatkowe uwagi:

  Dane do faktury:

  Firma

  Adres

  Kod pocztowy

  Miasto

  NIP

  Aby wysłać zgłoszenie należy wyrazić odpowiednie zgody:  POLA OZNACZONE * SĄ POLAMI OBOWIĄZKOWYMI

  WARUNKI UCZESTNICTWA:

  1. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia na adres email podany w formularzu lub na adres: info@prestigeconferences.pl przed rozpoczęciem szkolenia/konferencji
  2. Opłata obejmuje udział w szkoleniu/konferencji.
  3.Po otrzymaniu wypełnionego formularza zostanie przesłane do Państwa potwierdzenie udziału w szkoleniu /konferencji , płatność na podstawie faktury vat .
  4. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej (e-mail na adres: info@prestigeconferences.pl) i potwierdzenia przez organizatora.
  5. W przypadku rezygnacji po wysłaniu formularza ale w terminie dłuższym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia/konferencji zostaną Państwo obciążeni opłatą administracyjną w wysokości 500 zł + vat.
  6. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia/konferencji zostaną Państwo obciążeni pełnymi kosztami uczestnictwa.
  7. Brak udziału w szkoleniu/konferencji i brak rezygnacji powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
  8. W każdym momencie maja Państwo możliwość wyznaczenia innej osoby w miejsce już zgłoszonej.
  9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie lub odwołania szkolenia/ konferencji z przyczyn niezależnych od organizatora.
  10. Organizator oświadcza, że szkolenie i materiały szkoleniowe chronione są prawami autorskimi i zabrania ich rozpowszechniania osobom trzecim, kopiowania i powielania bez pisemnej zgody.
  11. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka Prestige Conferences Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Dembego 30/5, 02-796 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS 0000446692, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 10 000 zł w pełni opłacony, posiadająca nr NIP 951 236 29 98, nr REGON 146488132. Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych dostępna na naszej stronie www pod adresem https://prestigeconferences.pl/klauzula-informacyjna/