Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Prestige Conferences Sp. z o. o.

1. Informujemy, że Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka Prestige Conferences Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Dembego 30/5, 02-796 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS 0000446692, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 10 000,- w pełni opłacony, posiadająca nr NIP 951 236 29 98, nr REGON 146488132

2. W przypadku pytań dotyczących ochrony danych osobowych należy kontaktować się: listownie na adres siedziby spółki, telefonicznie pod nr telefonu 22 641 14 30 lub na adres e-mail : info@prestigeconferences.pl.

3. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane/mogą być przetwarzane w związku z:

 • przygotowaniem, zawarciem i wykonaniem umowy na przeprowadzenie szkolenia/konferencji,
 • wypełnieniem przez administratora danych osobowych obowiązków administracyjnych i publicznoprawnych,
 • udziałem Pana/Pani w konferencji albo szkoleniu w charakterze uczestnika oraz w związku z przygotowaniem dla uczestnika certyfikatu potwierdzającego udział w wydarzeniu,
 • reprezentowaniem przez Pana/Panią podmiotu, który zawarł z nami umowę i przesłał formularz z imionami i nazwiskami uczestników konferencji albo szkolenia,
 • wystawieniem faktury,
 • przekazywaniem Panu/Pani informacji o planowanych szkoleniach /konferencjach drogą mailową lub za pośrednictwem telefonu.

4. Zakres przetwarzanych danych osobowych:

 • W przypadku uczestnika konferencji lub szkolenia przetwarzamy następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz stanowisko służbowe i nazwę przedsiębiorstwa, w którym pracuje.
 • W przypadku reprezentowania podmiotu przetwarzamy następujące dane:
  imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz stanowisko służbowe i nazwę przedsiębiorstwa, w którym pracuje.
 • W przypadku przygotowania, zawarcia i wykonania umowy, wystawienia faktury VAT, spełnienia obowiązków administracyjnych i publicznoprawnych przetwarzamy następujące dane: nazwa firmy/imię i nazwisko osoby fizycznej, adres, numer NIP.
 • W przypadku przekazywania Panu/Pani informacji o planowanych szkoleniach/konferencjach droga mailową przetwarzamy Pana/Pani adres email, a drogą telefoniczną numer telefonu.

5. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

 • Dane osobowe w przypadku faktury VAT przetwarzane są na podstawie art. 106e ust. 1 Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Z 2017 r. poz. 2491) oraz art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO.
 • Niepodanie danych osobowych w celu wystawienia faktury VAT uniemożliwi jej wystawienie.
 • Dane osobowe zbierane w formularzu zgłoszeniowym szkolenia/konferencji oraz na liście obecności szkolenia/konferencji w zakresie imienia i nazwiska uczestnika są konieczne do zrealizowania umowy oraz potwierdzają jej wykonanie – przetwarzamy je na podstawie art. 6 ust. lit b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO.
 • Pozostałe dane osobowe, uczestników szkolenia/konferencji, potencjalnych uczestników szkolenia/konferencji są przetwarzane na podstawie właściwej zgody i/lub w celu uzasadnionego interesu administratora danych polegającego na informowaniu zainteresowanych osób o nowych szkoleniach albo konferencjach – przetwarzamy je na podstawie art. 6 ust. lit f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO.
 • Przekazywanie tych informacji poszczególnymi kanałami takimi jak telefon lub e-mail odbywa się za zgodą odbiorcy, a zgoda ta może być w każdym czasie odwołana – przetwarzamy je na podstawie art. 6 ust. lit a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO.

6. Administrator danych osobowych nie sprzedaje Państwa danych osobowych.

7. Administrator danych osobowych nie udostępnia Państwa danych osobowych podmiotom trzecim z wyjątkiem podmiotów, które są uprawnione na podstawie ustawy.

8. Kategorie podmiotów, którym dane mogą być udostępniane to:

 • organy podatkowe uprawnione do wglądu w dokumenty księgowe zawierające Pana/Pania dane osobowe oraz,

9. Kategorie podmiotów przetwarzających dane:

 • firmy kurierskie zobowiązane na podstawie zawartej z administratorem danych osobowych odrębnej umowy do dostarczenia wskazanej osobie na wskazany adres zamówionego towaru,
 • obsługa księgowości

10. Administrator danych osobowych będzie przechowywać Pana/Pani dane osobowe w zakresie potrzebnym do wypełniania obowiązków administracyjnych przez okres 6 lat od zakończenia roku, w którym wystawiona została faktura VAT. W przypadku danych przetwarzanych w celu przygotowania, zawarcia i wykonania umowy, dane będą przechowywane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. W przypadku danych zebranych na podstawie zgody, do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, przez cały okres istnienia tego interesu lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.

11. Ponadto Administrator informuje, że ma Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania danych lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych, o ile prawo na to zezwala, jak również informuje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jest Pan/Pani również uprawniony do wniesienia skargi do organu nadzorczego.