Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl

SZKOLENIE STACJONARNE

KOSZT UDZIAŁU 1 OSOBY

1690 zł + 23% do 4 września 2024 r.

1850 zł + 23% po 4 września 2024 r.

Opis szkolenia:

Szkolenie umożliwia zdobycie kompleksowej i praktycznej wiedzy na temat wymagań Dyrektywy NIS 2 (w sprawie środków na rzecz wysokiego, wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa na terytorium Unii) oraz aktów powiązanych.

Podczas szkolenia zostanie również omówiony projekt zmiany ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa opublikowany przez RCL 24 kwietnia 2024 r.

Projektowana ustawa powinna zostać wdrożona przez państwa członkowskie do krajowych porządków prawnych do 17 października 2024 r. W trakcie szkolenia zostaną przedstawione nowe obowiązki podmiotów kluczowych i podmiotów ważnych, w tym: zasady prowadzenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w procesach służących świadczeniu usług, zarządzania incydentami i podatnościami, zasady korzystania z systemu S46, obowiązki kierowników podmiotów kluczowych i ważnych, jak również zasady nakładania kar pieniężnych.

Podczas szkolenia przestawione zostaną następujące zagadnienia:

 • Wymagania wynikające z Dyrektywy NIS2 oraz wpływ Dyrektywy na pozostałe akty prawne i relacje pomiędzy poszczególnymi regulacjami (m.in. CER, ustawą o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa)
 • Nowe obowiązki wynikające z projektowanych zmian w ustawie o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa
 • Wymagania dotyczące prowadzenia analizy, w tym oceny ryzyka w zakresie cyberbezpieczeństwa wraz z omówieniem najważniejszych standardów oraz norm i wytycznych
 • Budowa, wdrażanie i testowanie strategii ciągłości działania, w tym planów awaryjnych
 • Bezpieczeństwo łańcucha dostaw i nadzór nad dostawcami
 • Środki bezpieczeństwa w zakresie zapewniania cyberbezpieczeństwa i ciągłości działania, w tym zabezpieczenia infrastruktury IT, OT oraz bezpieczeństwo fizyczne i osobowe
 • Wymagania oraz dobre praktyki w zakresie raportowania i zarządzania incydentami

Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest skierowane do podmiotów zobowiązanych do wdrożenia i stosowania wymagań Dyrektywy NIS2 oraz ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa – w tym w szczególności z sektora finansowego oraz energetycznego.

Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla pracowników działów:

 • Security/ Bezpieczeństwa
 • IT
 • Audytu
 • Pełnomocników ISO
 • Zarządzania ciągłością działania
 • Compliance
 • Ryzyka operacyjnego
 • Prawnych
 • Zakupów / nadzorujących dostawców

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  Adres e-mail

  UCZESTNIK:

  Imię i nazwisko

  Stanowisko

  Departament / Dział

  Firma

  Telefon

  Adres e-mail

  DODAJ UCZESTNIKA:

  OSOBA ZGŁASZAJĄCA:

  Ta sama co uczestnikInna

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres e-mail

  Poproszę o fakturę w wersji:

  ElektronicznaPapierowa

  Moje dodatkowe uwagi:

  Dane do faktury:

  Firma

  Adres

  Kod pocztowy

  Miasto

  NIP

  Aby wysłać zgłoszenie należy wyrazić odpowiednie zgody:  POLA OZNACZONE * SĄ POLAMI OBOWIĄZKOWYMI

  WARUNKI UCZESTNICTWA:

  1. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia na adres email podany w formularzu lub na adres: info@prestigeconferences.pl przed rozpoczęciem szkolenia/konferencji
  2. Opłata obejmuje udział w szkoleniu/konferencji.
  3.Po otrzymaniu wypełnionego formularza zostanie przesłane do Państwa potwierdzenie udziału w szkoleniu /konferencji , płatność na podstawie faktury vat .
  4. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej (e-mail na adres: info@prestigeconferences.pl) i potwierdzenia przez organizatora.
  5. W przypadku rezygnacji po wysłaniu formularza ale w terminie dłuższym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia/konferencji zostaną Państwo obciążeni opłatą administracyjną w wysokości 500 zł + vat.
  6. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia/konferencji zostaną Państwo obciążeni pełnymi kosztami uczestnictwa.
  7. Brak udziału w szkoleniu/konferencji i brak rezygnacji powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
  8. W każdym momencie maja Państwo możliwość wyznaczenia innej osoby w miejsce już zgłoszonej.
  9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie lub odwołania szkolenia/ konferencji z przyczyn niezależnych od organizatora.
  10. Organizator oświadcza, że szkolenie i materiały szkoleniowe chronione są prawami autorskimi i zabrania ich rozpowszechniania osobom trzecim, kopiowania i powielania bez pisemnej zgody.
  11. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka Prestige Conferences Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Dembego 30/5, 02-796 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS 0000446692, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 10 000 zł w pełni opłacony, posiadająca nr NIP 951 236 29 98, nr REGON 146488132. Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych dostępna na naszej stronie www pod adresem https://prestigeconferences.pl/klauzula-informacyjna/