Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl

SZKOLENIE ONLINE
KOSZT UDZIAŁU 1 OSOBY

1490 ZŁ +23% VAT do 28 maja 2024

1690 ZŁ +23%  VAT po 28 maja 2024

Uczestnicy:

Tematyka szkolenia adresowana jest przede wszystkim do jednostek zgodności oraz audytu, których zadaniem jest weryfikacja wszystkich przepływów pieniężnych i niepieniężnych, odpowiednia klasyfikacja a następnie – potwierdzenie dopuszczalności ich dalszego otrzymywania bądź przekazywania w związku ze świadczonymi usługami inwestycyjnymi. Szkolenie może okazać się interesujące jednak również dla pracowników obszarów biznesowych, którzy tworzą własne bądź dystrybuują cudze produkty inwestycyjne – szczególnie w obszarze dystrybucji jednostek uczestnictwa funduszy i wzajemnych relacji pomiędzy TFI a bankiem.

 

Opis szkolenia:

Pomimo istnienia w przepisach MiFID od prawie 20 lat, wokół tematyki zachęt narosło wiele mitów. Często porównuje się je do bardzo skrajnych form przekupstwa, takich jak łapówkarstwo. Czy słusznie?

Niewątpliwie, zachęty są czymś, z czym nieodłącznie przyjdzie nam żyć, będąc producentem bądź dystrybutorem produktów inwestycyjnych. Nie da się od tego uciec, jako że wiele podmiotów trzecich ma określony interes w tym, aby z nami współpracować – i nie zawsze ten interes jest zbieżny z interesami klienta, który produkty i usługi od nas nabywa. Nie oznacza to jednak, że nie wolno ich wręczać bądź przyjmować – to determinowane jest przez kluczowy czynnik, jakim jest najlepiej pojęty interes klienta. Jeżeli dochodzi do konfliktu interesów w tym zakresie – powinno to oznaczać zakaz przyjmowania bądź przekazywania zachęt.

W związku z ich oddziaływaniem, należy rozpatrywać zachęty w wielu wymiarach i sferach działalności firmy – może to być związane oczywiście z konfliktem interesów, ale nie można wykluczyć, że temat ten pojawi się samoistnie przy okazji tworzenia polityk wynagrodzeniowych czy systemów premiowych (motywacyjnych). Ujawnić się może również w sferze transakcji osobistych czy też świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego.

Aby zrozumieć, na czym w istocie polegają zachęty, kiedy się z nimi spotykamy, jak z nimi postępować, warto sobie ten obszar uporządkować. I temu celowi będzie służyło niniejsze szkolenie. Pokaże ono również aktualne podejście polskiego regulatora, ale również możliwe, niekiedy burzliwe kierunki rozwoju prawa proponowanego na poziomie Unii Europejskiej.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  Adres e-mail

  UCZESTNIK:

  Imię i nazwisko

  Stanowisko

  Departament / Dział

  Firma

  Telefon

  Adres e-mail

  DODAJ UCZESTNIKA:

  OSOBA ZGŁASZAJĄCA:

  Ta sama co uczestnikInna

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres e-mail

  Poproszę o fakturę w wersji:

  ElektronicznaPapierowa

  Moje dodatkowe uwagi:

  Dane do faktury:

  Firma

  Adres

  Kod pocztowy

  Miasto

  NIP

  Aby wysłać zgłoszenie należy wyrazić odpowiednie zgody:  POLA OZNACZONE * SĄ POLAMI OBOWIĄZKOWYMI

  WARUNKI UCZESTNICTWA:

  1. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia na adres email podany w formularzu lub na adres: info@prestigeconferences.pl przed rozpoczęciem szkolenia/konferencji
  2. Opłata obejmuje udział w szkoleniu/konferencji.
  3.Po otrzymaniu wypełnionego formularza zostanie przesłane do Państwa potwierdzenie udziału w szkoleniu /konferencji , płatność na podstawie faktury vat .
  4. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej (e-mail na adres: info@prestigeconferences.pl) i potwierdzenia przez organizatora.
  5. W przypadku rezygnacji po wysłaniu formularza ale w terminie dłuższym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia/konferencji zostaną Państwo obciążeni opłatą administracyjną w wysokości 500 zł + vat.
  6. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia/konferencji zostaną Państwo obciążeni pełnymi kosztami uczestnictwa.
  7. Brak udziału w szkoleniu/konferencji i brak rezygnacji powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
  8. W każdym momencie maja Państwo możliwość wyznaczenia innej osoby w miejsce już zgłoszonej.
  9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie lub odwołania szkolenia/ konferencji z przyczyn niezależnych od organizatora.
  10. Organizator oświadcza, że szkolenie i materiały szkoleniowe chronione są prawami autorskimi i zabrania ich rozpowszechniania osobom trzecim, kopiowania i powielania bez pisemnej zgody.
  11. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka Prestige Conferences Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Dembego 30/5, 02-796 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS 0000446692, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 10 000 zł w pełni opłacony, posiadająca nr NIP 951 236 29 98, nr REGON 146488132. Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych dostępna na naszej stronie www pod adresem https://prestigeconferences.pl/klauzula-informacyjna/