Więcej informacji: info@prestigeconferences.pl

SZKOLENIE ONLINE
KOSZT UDZIAŁU 1 OSOBY

1450 zł + 23% do 5 września 2024 r.

1590 zł + 23% po 5 września 2024 r.

Tematyka szkolenia adresowana jest przede wszystkim do jednostek zgodności oraz audytu, których zadaniami jest przeprowadzanie monitorowań oraz badań audytowych w zakresie procesów związanych z tworzeniem, zatwierdzaniem i dystrybucją poszczególnych produktów i usług, czyli z bieżącym funkcjonowaniem biznesowym instytucji. Jednostki te, w szczególności jednostka zgodności, są również odpowiedzialne za stworzenie ram regulacyjnych w ramach danej firmy, w tym ram organizacyjnych, raportowych, decyzyjnych, pozwalających na transparentne i przejrzyste funkcjonowanie oraz podejmowanie decyzji. Szkolenie adresowane jest do pracowników banków i domów maklerskich.

Opis szkolenia:

Bardzo często w ramach funkcjonowania instytucji finansowych, sporo mówi się o tak zwanym conduct risk. Wiele osób przyjmuje funkcjonowanie takiego pojęcia, z drugiej strony niewiele spośród nich zadaje sobie pytanie, czym właściwie jest conduct risk.

Na to pytanie nie ma jednej, uniwersalnej odpowiedzi.

Na pewno można natomiast stwierdzić, że nie jest to żaden odrębny rodzaj ryzyka. W istocie, mieści ono w sobie elementy innych, nazwanych ryzyk, takich jak ryzyko operacyjne czy ryzyko reputacyjne. Inaczej mówiąc, conduct risk to po prostu ryzyko związane z prowadzeniem działalności, w ramach której mogą zmaterializować się pewne niekorzystne zdarzenia. Zwykle wynikają one z niewłaściwej organizacji wewnętrznej, gdzie struktura podległości oraz linie raportowe nie są jasno i klarownie zdefiniowane. Wpływa to z kolei na proces decyzyjny, który ulega zaburzeniu, często nie biorąc pod uwagę zdania jednostki zgodności czy ryzyka. To wreszcie niewłaściwe rozwiązania organizacyjne, które w żaden sposób nie chronią instytucji przed niewłaściwym działaniem własnych pracowników.

Jest to więc bardzo obszerna i pojemna kategoria pojęciowa, która zawiera w sobie wiele innych ryzyk. Celem szkolenia będzie wskazanie, jakie nieprawidłowości mogą występować w obszarze prowadzenia działalności regulowanej, jaką jest działalność tak bankowa, jak i inwestycyjna.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  Adres e-mail

  UCZESTNIK:

  Imię i nazwisko

  Stanowisko

  Departament / Dział

  Firma

  Telefon

  Adres e-mail

  DODAJ UCZESTNIKA:

  OSOBA ZGŁASZAJĄCA:

  Ta sama co uczestnikInna

  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres e-mail

  Poproszę o fakturę w wersji:

  ElektronicznaPapierowa

  Moje dodatkowe uwagi:

  Dane do faktury:

  Firma

  Adres

  Kod pocztowy

  Miasto

  NIP

  Aby wysłać zgłoszenie należy wyrazić odpowiednie zgody:  POLA OZNACZONE * SĄ POLAMI OBOWIĄZKOWYMI

  WARUNKI UCZESTNICTWA:

  1. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia na adres email podany w formularzu lub na adres: info@prestigeconferences.pl przed rozpoczęciem szkolenia/konferencji
  2. Opłata obejmuje udział w szkoleniu/konferencji.
  3.Po otrzymaniu wypełnionego formularza zostanie przesłane do Państwa potwierdzenie udziału w szkoleniu /konferencji , płatność na podstawie faktury vat .
  4. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej (e-mail na adres: info@prestigeconferences.pl) i potwierdzenia przez organizatora.
  5. W przypadku rezygnacji po wysłaniu formularza ale w terminie dłuższym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia/konferencji zostaną Państwo obciążeni opłatą administracyjną w wysokości 500 zł + vat.
  6. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia/konferencji zostaną Państwo obciążeni pełnymi kosztami uczestnictwa.
  7. Brak udziału w szkoleniu/konferencji i brak rezygnacji powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
  8. W każdym momencie maja Państwo możliwość wyznaczenia innej osoby w miejsce już zgłoszonej.
  9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie lub odwołania szkolenia/ konferencji z przyczyn niezależnych od organizatora.
  10. Organizator oświadcza, że szkolenie i materiały szkoleniowe chronione są prawami autorskimi i zabrania ich rozpowszechniania osobom trzecim, kopiowania i powielania bez pisemnej zgody.
  11. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka Prestige Conferences Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Dembego 30/5, 02-796 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS 0000446692, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 10 000 zł w pełni opłacony, posiadająca nr NIP 951 236 29 98, nr REGON 146488132. Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych dostępna na naszej stronie www pod adresem https://prestigeconferences.pl/klauzula-informacyjna/